Ten dziw­ny okres, w jakim obec­nie żyje­my na pew­no będzie miał wpływ na resz­tę nasze­go życia. Wbrew pozo­rom jest to zna­ko­mi­ta oka­zja, by zasta­no­wić się nad tym jak pra­cu­je­my, jak zara­bia­my, i jak wyda­je­my nasze pieniądze.

Moż­na śmia­ło powie­dzieć, że za „dobrych” cza­sów tro­chę „sza­sta­li­śmy” pie­niędz­mi — bo zawsze mie­li­śmy pew­ność, że do uzy­ski­wa­nia sta­łe­go lub dodat­ko­we­go docho­du wystar­czą tyl­ko chę­ci. Nagle w cią­gu paru tygo­dni rze­czy­wi­stość zwe­ry­fi­ko­wa­ła to prze­świad­cze­nie. Nawet jak chce­my być aktyw­ni i pra­co­wać, to wie­lu z nas nie ma takiej moż­li­wo­ści. I wła­śnie oka­za­ło się, że oso­by nie posia­da­ją­ce oszczęd­no­ści są ska­za­ne na rzą­do­wą zapo­mo­gę – nie­wiel­ką, a wydat­ki nadal są spore.

Powsta­je pyta­nie: jak oszczę­dzać? Nie będę tutaj dys­ku­to­wał o wszyst­kich rodza­jach wydat­ków. Chciał­bym dziś skon­cen­tro­wać się na kil­ku przy­kła­do­wych kosz­tach posia­da­czy domów. Uświa­do­mić ich ist­nie­nie i zasu­ge­ro­wać Pań­stwu zmniej­sze­nie nie­któ­rych z nich — jeśli nie natych­mia­sto­wo, to wpro­wa­dza­jąc plan oszczęd­no­ścio­wy w prze­cią­gu naj­bliż­szych paru miesięcy.

reklama

1.     DOWNSIZING

Zamia­na domu na mniej­szy i tań­szy to jest naj­bar­dziej efek­tyw­ny i naj­szyb­szy spo­sób oszczę­dza­nia. Zwy­kle w takiej sytu­acji bene­fit jest natych­mia­sto­wy. Jak mamy duże equ­ity, to mamy szan­sę na pozby­cie się lub znacz­ne zmniej­sze­nie pożycz­ki hipo­tecz­nej, niż­sze podat­ki, niż­sze kosz­ty ubez­pie­cze­nia, ogrze­wa­nia, itd. Ponad­to jest duża szan­sa na to, że część equ­ity ze sprze­da­ży droż­sze­go domu pozo­sta­nie do naszej dys­po­zy­cji na wydat­ki lub inwe­sty­cje. Oczy­wi­ście down­si­zing nie jest moż­li­wy na każ­dym eta­pie życia rodzin­ne­go i zwy­kle doty­czy ludzi prze­cho­dzą­cych na eme­ry­tu­rę, albo tych, któ­rych dzie­ci już się usamodzielniły.

2.     MORTGAGE

Więk­szość z nas – posia­da­czy nie­ru­cho­mo­ści, kupu­je je za poży­czo­ne pie­nią­dze. Czę­sto kon­cen­tru­je­my się tyl­ko na „zała­twie­niu” mort­ga­ge, a mało cza­su  poświę­ca­my kwe­stii efek­tyw­ne­go oszczę­dza­nia na pożycz­kach. Zachę­cam Pań­stwa do roz­mów z Waszy­mi kon­sul­tan­ta­mi od poży­czek, i  wypunk­tu­ję tyl­ko kil­ka pod­sta­wo­wych spo­so­bów oszczędzania.

•  Niż­szy pro­cent pożycz­ki zwy­kle prze­kła­da się na niż­sze spła­ty. Dla­te­go war­to w chwi­li odna­wia­nia pożycz­ki powal­czyć o opro­cen­to­wa­nie. Ale nale­ży to robić z wyprze­dze­niem, by unik­nąć zna­le­zie­nia się w sytu­acji przymusowej.

•  Usta­wiać krót­szą amor­ty­za­cję. Na przy­kład pożycz­ka w wyso­ko­ści $200,000 roz­ło­żo­na na 20 lat zamiast na 25 przy 3% opro­cen­to­wa­nia daje nam bli­sko $22,000 oszczędności.

•   Nad­pła­ty – przy pożycz­ce $200,000 przy 4% opro­cen­to­wa­niu spła­ty co dwa tygo­dnie wynio­są $483. Jeśli pła­ci­li­by­śmy $525 co dwa tygo­dnie, to amor­ty­za­cja spad­nie do 22 lat i zaosz­czę­dzi­my na opro­cen­to­wa­niu ponad $16,000. Jest wie­le innych spo­so­bów oszczę­dza­nia, i war­to o nie spy­tać mort­ga­ge brokers.

3.   PROPERTY TAX

Nie lubi­my ich, ale też zwy­kle ich nie kwe­stio­nu­je­my. To spo­ry błąd. Od kwo­ty podat­ków moż­na się odwo­łać i jeśli ist­nie­je pod­sta­wa praw­na, moż­na je obni­żyć. Ja oso­bi­ście pole­cam fir­mę After-Tax, pro­wa­dzo­ną przez Rober­ta Bara­now­skie­go i Roma­na Andrze­jew­skie­go. I ja, i wie­lu moich Klien­tów korzy­sta­li­śmy  z usług After-Tax, z dobrym efek­tem (905) 273‑4855).

4.   HOME INSURANCE

powi­nien je posia­dać, ale nie każ­dy zada­je sobie trud, by wni­kli­wie spraw­dzić warun­ki i ceny. Zde­cy­do­wa­nie suge­ru­ję wery­fi­ka­cję róż­nych firm ubez­pie­cze­nio­wych i dokład­ne spraw­dze­nie ich oferty.

5.   HOME UTILITES

Zwy­kle nie mamy swo­bo­dy w wybo­rze fir­my dostar­cza­ją­cej nam prąd, wodę czy gaz. Tu czę­sto panu­je mono­pol, ale za to ist­nie­je mnó­stwo spo­so­bów jak każ­dym z tych mediów gospo­da­ro­wać, by mak­sy­mal­nie ogra­ni­czyć te wydat­ki. Kil­ka przykładów:

•       wła­ści­wie usta­wio­ny, pro­gra­mo­wa­ny ter­mo­stat  znacz­nie zni­ża zuży­cie gazu

•       obni­że­nie o parę stop­ni tem­pe­ra­tu­ry pod­grze­wa­nej wody w HWT

•       suszar­ka do odzie­ży na gaz albo latem susze­nie na zewnątrz

•       oświe­tle­nie LED jest jasne i bar­dzo oszczędne

•       ener­go­osz­częd­ne applian­ces (lodów­ka i zamra­żar­ka wła­ści­wie używane)

•       dobrej jako­ści okna i wła­ści­wa izo­la­cja domu

6.   MEDIA SERVICES

Kablów­ka, inter­net, tele­fon. Oczy­wi­ście dziś inter­net jest powszech­nie dostęp­ny i trud­no sobie wyobra­zić funk­cjo­no­wa­nia bez nie­go, ale tele­wi­zja kablo­wa czy nawet tele­fon sta­cjo­nar­ny sta­ją się mało prak­tycz­ne. Ana­li­za kosz­tów pozwo­li wyklu­czyć to, cze­go nam nie potrzeba.

7.   RENTAL UNIT

Od lat zachę­cam do poważ­ne­go potrak­to­wa­nia takiej moż­li­wo­ści. Ist­nie­je wie­le nie­ru­cho­mo­ści dosko­na­le nada­ją­cych się do stwo­rze­nia dru­gie­go uni­tu – na wyna­jem. Wszel­kie bun­ga­lows czy back-spli­ty są zwy­kle naj­lep­sze. Dziś legal­nie moż­na ubie­gać się o zaapro­bo­wa­nie dru­gie­go uni­tu prak­tycz­nie w każ­dym domu czy bliź­nia­ku. Są oczy­wi­ście pew­ne wyma­ga­nia, któ­re mogę zain­te­re­so­wa­nym wyja­śnić, ale rela­tyw­nie łatwo jest apar­ta­ment zale­ga­li­zo­wać. Lega­li­za­cja pozwa­la nam na uży­wa­nie docho­du z wynaj­mu przy kwa­li­fi­ka­cji na pożycz­kę, pozwa­la nam roz­li­czać docho­dy w inco­me tax i mieć poczu­cie bez­pie­czeń­stwa, że nikt nie naka­że nam likwi­da­cji uni­tu. A ponad­to dru­gie miesz­ka­nie pod­no­si war­tość domu. Przy $500,000 pożycz­ki i dodat­ko­wym $1,000 mie­sięcz­ne­go docho­du z wynaj­mu, nasza amor­ty­za­cja z 25 lat skró­ci się do 15 lat i przy 3% opro­cen­to­wa­niu zaosz­czę­dzi­my aż $80.000!

8. DOM WIELOPOKOLENIOWY

Jeśli rodzi­ce i doro­słe dzie­ci z wła­sny­mi dzieć­mi mogą mieć dwa nie­za­leż­ne miesz­ka­nia pod jed­nym dachem, to jak dłu­go panu­je zgo­da – oszczęd­no­ści są ogrom­ne. Każ­dy ma niż­sze spła­ty, podat­ki pła­co­ne są na dwie rodzi­ny i kosz­ty uti­li­tes też się dzie­lą mię­dzy rodzi­na­mi. Jest to bar­dzo oszczęd­ne, zna­ko­mi­te rozwiązanie.

9.   HOME OFFICE

Tutaj moim zda­niem zapa­nu­je praw­dzi­wa rewo­lu­cja. Oczy­wi­ście nie każ­dy może pra­co­wać z domu. Wie­le zawo­dów wyma­ga obec­no­ści w fir­mie czy w tere­nie. Ale całe rze­sze kon­sul­tan­tów mogą dosko­na­le pra­co­wać na odle­głość. Ten trend dopro­wa­dzi do lep­sze­go wypo­sa­że­nia domo­wych biur, a nawet do takiej prze­bu­do­wy domu, by biu­ro mia­ło osob­ne wej­ście i nie koli­do­wa­ło z życiem rodzin­nym. Ogra­ni­cze­nie wydat­ków na pali­wo (brak dojaz­dów do pra­cy) i na wyna­ję­cie biu­ra w budyn­ku komer­cyj­nym prze­ło­ży się na oczy­wi­stą oszczęd­ność. Ponad­to takie domo­we biu­ro moż­na odpi­sać od podat­ków, a co za tym idzie – tak­że część kosz­tów utrzy­ma­nia, pożycz­ki hipo­tecz­nej, podat­ków miej­skich, itd. Jestem prze­ko­na­ny, że rów­nież lista poten­cjal­nych biz­ne­sów, któ­re zaczną poważ­nie roz­wa­żać pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści zdal­nej bar­dzo się powięk­szy. Ta ogrom­na oszczęd­ność na kosz­tach może skut­ko­wać zaku­pem lep­sze­go domu, któ­ry łatwiej pozwo­li zmie­ścić pro­fe­sjo­nal­ne biu­ro. Oczy­wi­ście jak ktoś pro­wa­dzi sklep inter­ne­to­wy to może go pro­wa­dzić z piw­ni­cy, ale kie­dy lekarz, den­ty­sta lub inny pro­fe­sjo­na­li­sta pra­cu­je z domu – jego gabi­net powi­nien mieć wyso­ki standard.

Piszę o oszczę­dza­niu, bo jak wspo­mnia­łem na wstę­pie, trud­ne cza­sy zmu­sza­ją do myśle­nia. Ale uwa­żam, że nawet w dobrych cza­sach oszczę­dza­nie ma sens i być może obec­ny kry­zys pozwo­li nam na zasta­no­wie­nie się jak wyda­je­my nasze docho­dy. Prze­cież, zara­bia­jąc pie­nią­dze „sprze­da­je­my„ swój czas czy­li nasze życie na obsłu­gę zadłu­że­nia. Czy nie war­to mieć wię­cej wol­ne­go cza­su na podró­że czy inne przyjemności?

Zapra­szam do kon­tak­tu, po pora­dy i na kon­sul­ta­cje. Zachę­cam rów­nież do obser­wo­wa­nia mojej stro­ny na Face­bo­oku “Doma­tor Team & Maciek Cza­plin­ski”, gdzie regu­lar­nie publi­ku­je­my listin­gi atrak­cyj­nych nieruchomości.

Pozdra­wiam,

Maciek Cza­pliń­ski

905 278 0007