Pre­mier Doug Ford ape­lu­je do miesz­kań­ców sąsied­nich pro­win­cji oraz do Ame­ry­ka­nów, by nie przy­jeż­dża­li do Onta­rio. “Nie chce­my, żeby ludzie przy­jeż­dża­li wła­śnie teraz. Kocham miesz­kań­ców Quebe­cu, kocham miesz­kań­ców Mani­to­by, ale pro­szę, zostań­cie w domach. To samo doty­czy miesz­kań­ców Sta­nów Zjed­no­czo­nych”, mówił Ford. “Gdy to wszyst­ko się skoń­czy, powi­ta­my was z otwar­ty­mi ramio­na­mi”, zapewnił.

Quebec z począt­kiem maja zaczy­na odmra­ża­nie gospo­dar­ki. 11 maja mają być otwar­te szko­ły i przed­szko­la. Pre­mier Quebe­cu Fran­co­is Legault stwier­dził, że koro­na­wi­rus jest pod kon­tro­l­ną, poza doma­mi opie­ki. Ford odno­sząc się do decy­zji Legaul­ta powie­dział, że nie chce ryzy­ko­wać zdro­wia onta­ryj­czy­ków. “Nie może­my sobie pozwo­lić na roz­prze­strze­nia­nie się wiru­sa w Ontario”.

W śro­dę licz­ba nowych przy­pad­ków zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem w Onta­rio była naj­niż­sza od trzech tygo­dni. Ford pod­kre­ślił, że licz­by poka­zu­ją pozy­tyw­ny trend, ale z otwar­ciem gospo­dar­ki chce jesz­cze poczekać.