Od godz. 12.01 w sobo­tę 100-pro­cen­to­wa pojem­ność będzie dozwo­lo­na w nastę­pu­ją­cych miejscach:

  • Sale kon­cer­to­we, teatry i kina;
  • Widow­nia obiek­tów spor­to­wych i rekreacyjnych 
  • Prze­strze­nie spo­tkań i wyda­rzeń (w pomiesz­cze­niach zamknię­tych impre­zy takie będą nadal musia­ły ogra­ni­czać pojem­ność do licz­by, któ­ra może zacho­wać odle­głość fizyczną);
  • Tory wyści­gów kon­nych, tory wyści­gów samo­cho­do­wych i inne podob­ne miej­sca; oraz
    Komer­cyj­ne pro­duk­cje fil­mo­we i tele­wi­zyj­ne z widow­nią studyjną.

Mini­ster­stwo Zdro­wia poda­ło, że te zasa­dy te obej­mu­ją rów­nież nabo­żeń­stwa wesel­ne i inne impre­zy, ale nie doty­czą nabo­żeństw w kościołach.

Do uczest­nic­twa we wszyst­kich tych zgro­ma­dze­niach jest obec­nie wyma­ga­ny dowód szczepienia.

reklama

Pro­win­cja twier­dzi, że od wej­ścia w życie wymo­gu dowo­du szcze­pie­nia osią­gnię­to dwa klu­czo­we cele: 86,8 pro­cent osób w wie­ku 12 lat i star­szych zosta­ło zaszcze­pio­nych przy­naj­mniej pierw­szą daw­ką i pra­wie 82 pro­cent dwie­ma dawkami.

Limi­ty pojem­no­ści pozo­sta­ną w mocy dla wszyst­kich pozo­sta­łych miejsc w tym restau­ra­cji, skle­pów deta­licz­nych i zakła­dów higie­ny osobistej.