Ponad poło­wa kan­dy­da­tów na pobyt sta­ły, któ­rzy w ubie­głym roku otrzy­ma­li nomi­na­cję pro­win­cji Onta­rio, zosta­ła wyse­lek­cjo­no­wa­na w sys­te­mie Express-Entry. Pro­win­cje czę­sto zasi­la­ją się oso­ba­mi, będą­cy­mi w puli kan­dy­da­tów EE. Myślę że jed­nym z powo­dów jest to, że kan­dy­da­ci ci muszą wcze­śniej zdać język angiel­ski, zro­bić ewa­lu­ację edu­ka­cyj­ną i posia­dać odpo­wied­nie doświad­cze­nie. Czę­sto kan­dy­da­ci puli EE posia­da­ją też rodzi­nę w Kana­dzie i ofer­tę pra­cy, a te czyn­ni­ki sta­no­wią w pew­nym sen­sie o ich imi­gra­cyj­nej atrak­cyj­no­ści. Pro­gra­my eko­no­micz­ne w tym nomi­na­cje opar­te są bowiem na selek­cji, według rzą­du Kana­dy, naja­trak­cyj­niej­szych czy naj­po­trzeb­niej­szych eko­no­micz­nie potrzeb­nych kan­dy­da­tów, choć z tym moż­na by dyskutować…bo myślę, że zapo­trze­bo­wa­nia są w róż­nych sek­to­rach gospodarczych.

Eks­pre­so­wy stru­mień “Prio­ry­te­tu Kapi­ta­łu Ludz­kie­go” w Onta­rio zaowo­co­wał naj­więk­szą ilo­ścią nomi­na­cji ze wszyst­kich kate­go­rii imi­gra­cyj­nych pro­gra­mu w zeszłym roku. Podob­nie może być w 2020. Zakwa­li­fi­ko­wa­nie się do nomi­na­cji pro­win­cji gwa­ran­tu­je, że kan­dy­dat zosta­nie wybra­ny i zapro­szo­ny do zło­że­nia wnio­sku (ITA) na pobyt sta­ły w Kana­dzie. Nomi­na­cja przy­zna­je bowiem bonus aż 600 punk­tów, co w zupeł­no­ści wystar­cza, by mieć pierw­szeń­stwo w losowaniu.

OINP twier­dzi, że oko­ło 33 pro­cent wszyst­kich nomi­na­cji w zeszłym roku tra­fi­ło do kan­dy­da­tów z doświad­cze­niem zawo­do­wym lub ofer­tą pra­cy w zawo­dzie tech­no­lo­gicz­nym w wyni­ku loso­wań osób, posia­da­ją­cych potrzeb­ny w Onta­rio zawód techniczny.
Duży odse­tek nomi­na­cji Onta­rio tra­fił do kan­dy­da­tów, któ­rzy mie­li ofer­ty pra­cy w Onta­rio. Stu­den­ci zagra­nicz­ni sta­no­wi­li też dużą część wyse­lek­cjo­no­wa­nych kandydatów.

Reklama

Zawo­dy tech­nicz­ne , pre­fe­ro­wa­ne przez pro­win­cje i selek­cjo­no­wa­ne to:

• Softwa­re engi­ne­ers and desi­gners (NOC 2173)

• Com­pu­ter pro­gram­mers and inte­rac­ti­ve media deve­lo­pers (NOC 2174)

• Com­pu­ter engi­ne­ers (NOC 2147)

• Web desi­gners and deve­lo­pers (NOC 2175)

• Data­ba­se ana­ly­sts and data admi­ni­stra­tors (NOC 2172)

• Com­pu­ter and infor­ma­tion sys­tems mana­gers (NOC 0213)

Onta­rio bory­ka się obec­nie z nie­do­bo­rem spe­cja­li­stów w tych zawo­dach, podob­nie jak resz­ta Kana­dy. Sza­cu­je się, że do 2021 roku w kana­dyj­skim sek­to­rze IT będzie potrzeb­nych aż 220 000 wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków. Nie wie­my czy realia te się zmie­nią po okre­sie koronawirusa.
Kan­dy­da­ci Express Entry wybra­ni przez OINP otrzy­mu­ją powia­do­mie­nie o zain­te­re­so­wa­niu pro­win­cji, mają 45 dni na zło­że­nie wnio­sku o nomi­na­cję pro­win­cji z Ontario.

Rosną nomi­na­cję,
Onta­rio otrzy­mu­je rocz­ny przy­dział nomi­na­cji w ramach pro­gra­mu nomi­na­cji rzą­du fede­ral­ne­go (PNP). Alo­ka­cja Onta­rio w ramach PNP wzro­sła i wynio­sła 6900 w zeszłym roku, podob­nie lub wię­cej może być w 2020, choć trud­no obec­nie prze­wi­dzieć czy nie nastą­pią nie­ba­wem duże zmia­ny programowe.

Iza­be­la Embalo
Licen­cjo­no­wa­ny Kon­sul­tant Imigracyjny

www.emigracjakanada.net

OSOBY ZAINTERESOWANE IMIGRACJĄ PROSIMY O KONTAKT.
Z DUŻYM SUKCESEM POMOGLIŚMY SETKOM POLSKICH IMIGRANTÓW OSIEDLIĆ SIĘ NA STAŁE W KANADZIE.
POMOGAMY TAKŻE W SPRAWACH TRUDNYCH (PODANIA HUMANITARNE, ODDALENIA DEPORTACJI, ARESZTY IMIGRACYJNE, REHABILITACJE KRYMINALNE, APELACJE I INNE).

19 LAT DOŚWIADCZENIA

TEL/TEXT: (416)-515‑2022
immfls@hotmail.com