Jest wie­le dowo­dów na to, że koro­na­wi­rus pocho­dzi z labo­ra­to­rium w chiń­skim Wuhan — powie­dział w nie­dzie­lę sekre­tarz sta­nu USA Mike Pom­peo. Ame­ry­kań­ski wywiad infor­mo­wał w czwar­tek, że Sars-CoV‑2 nie został stwo­rzo­ny przez człowieka.

“Mogę powie­dzieć, że ist­nie­je wie­le dowo­dów na to, że to (koro­na­wi­rus) pocho­dzi z labo­ra­to­rium w Wuhan” — stwier­dził Pom­peo w roz­mo­wie w tele­wi­zji ABC. Zastrzegł, że wywiad powi­nien kon­ty­nu­ować bada­nia w tej spra­wie, “byśmy mie­li pewność”.

Pom­peo dodał, że “Chi­ny mają histo­rię pro­wa­dze­nia nie­zgod­nych z nor­ma­mi labo­ra­to­riów”. “Nie po raz pierw­szy sły­szy­my, że świat jest nara­żo­ny na wiru­sy w wyni­ku błę­dów w chiń­skich labo­ra­to­riach” — powiedział.

Wywiad USA usta­lił, że koro­na­wi­rus nie został stwo­rzo­ny przez czło­wie­ka, ani nie jest owo­cem mody­fi­ka­cji gene­tycz­nej; bada jed­nak nadal, czy pocho­dzi od zaka­żo­nych zwie­rząt lub jest wyni­kiem wypad­ku w chiń­skim labo­ra­to­rium — poda­ło w czwar­tek biu­ro dyrek­to­ra wywia­du USA.

“Wspól­no­ta wywia­du zga­dza się z powszech­nym kon­sen­su­sem naukow­ców, że wirus wywo­łu­ją­cy Covid-19 nie został stwo­rzo­ny przez czło­wie­ka lub zmo­dy­fi­ko­wa­ny gene­tycz­nie” — gło­si komu­ni­kat wywiadu.

Agen­cja Asso­cia­ted Press zwra­ca­ła uwa­gę, że ośro­dek koor­dy­nu­ją­cy pra­cę wszyst­kich ame­ry­kań­skich służb wywia­dow­czych wydał ten komu­ni­kat w okre­sie, w któ­rym pre­zy­dent Donald Trump i jego obóz pro­pa­gu­ją tezę, że nowy wirus został stwo­rzo­ny w chiń­skim laboratorium.

Mike Pom­peo stwier­dził, że Chi­ny pod­ję­ły wysił­ki, aby ukryć zasięg roz­prze­strze­nia­nia się koro­na­wi­ru­sa, i ukryć jego dotkli­wość, gro­ma­dząc jed­no­cze­śnie zapa­sy środ­ków medycznych.

„Może­my potwier­dzić, że Komu­ni­stycz­na Par­tia Chin zro­bi­ła wszyst­ko, co mogła, aby upew­nić się, że świat nie dowie się w odpo­wied­nim cza­sie o tym, co się dzieje”.

Komen­ta­rze Pom­peo nastę­pu­ją, gdy admi­ni­stra­cja Trum­pa przy­go­to­wu­je dłu­go­ter­mi­no­wy plan “uka­ra­nia Chin” na wie­lu fron­tach za pan­de­mię koronawirusa.

Wie­le źró­deł w admi­ni­stra­cji mówi, że Waszyng­ton chce sko­rzy­stać z róż­nych narzę­dzi, w tym sank­cji, anu­lo­wa­nia zobo­wią­zań dłuż­nych USA i opra­co­wa­nia nowych zasad han­dlu z Chinami.

 

Tym­cza­sem pre­zy­dent Donald Trump wie­lo­krot­nie baga­te­li­zo­wał zagro­że­nie ze stro­ny koro­na­wi­ru­sa i zasu­ge­ro­wał, że nie będzie on pro­ble­mem dla USA w cza­sach, gdy wyraź­nie roz­prze­strze­niał się on już na całym świecie.

Pom­peo uznał, że dzia­ła­nia Chin i brak trans­pa­ren­cji są przy­czy­ną obec­nych nieszczęść.
„Są to rze­czy, któ­re spo­wo­do­wa­ły ten ogrom­ny kry­zys i ogrom­ne stra­ty w ludziach oraz ogrom­ne stra­ty eko­no­micz­ne na całym świe­cie”, powie­dział. „Austra­lij­czy­cy się z tym zga­dza­ją,  Euro­pej­czy­cy zaczy­na­ją mówić to samo, i myślę, że cały świat jest zjed­no­czo­ny, rozu­mie­jąc, że Chi­ny spro­wa­dzi­ły ten wirus na świat”.

Zapy­ta­ny o to, czy Chi­ny celo­wo wypu­ści­ły wirus, czy też był to wypa­dek, Pom­peo odmó­wił wyda­nia opinii.

W śro­dę chiń­ska pań­stwo­wa agen­cja infor­ma­cyj­na Xin­hua opu­bli­ko­wa­ła ani­mo­wa­ny film kpią­cy z reak­cji USA na pan­de­mię koronawirusa.

pap gon