Jestem zanie­po­ko­jo­na ostat­ni­mi wia­do­mo­ścia­mi, tele­fo­na­mi od Was i dla­te­go zaczy­nam ten arty­kuł od waż­nej myślę infor­ma­cji. Otóż, pyta­cie mnie, czy rząd kana­dyj­ski zniósł wymóg praw­ny odna­wia­nia legal­ne­go sta­tu­su i teraz moż­na w Kana­dzie pozo­stać nielegalnie.

Nie­ste­ty nie ma takie­go urzę­do­we­go instruk­ta­żu i infor­ma­cja, któ­ra gdzieś tam poka­za­ła się w sie­ci jest nie­po­praw­na, a nawet bar­dzo wpro­wa­dza w błąd.

Dla­cze­go rząd kana­dyj­ski miał­by wpro­wa­dzać taką ulgę, któ­ra nie tyl­ko jest nie­zgod­na z pra­wem, ale tak­że bez­sen­sow­na i cho­ciaż­by dla­te­go, że poda­nie o prze­dłu­że­nie poby­tu cza­so­we­go moż­na zło­żyć elek­tro­nicz­nie, a zatem nie ma potrze­by, by odwie­dzać jaki­kol­wiek urząd imi­gra­cyj­ny. W dodat­ku, jeśli posia­da­cie praw­ne­go repre­zen­tan­ta, to on pod­pi­su­je elek­tro­nicz­nie apli­ka­cję, nie sam wnioskodawca.

A zatem radzę, by nie dopu­ścić do sytu­acji pozo­sta­nia bez waż­ne­go sta­tu­su, jeśli nie ma takiej potrzeby.

Reklama

Pozo­sta­nie bez waż­ne­go sta­tus może bar­dzo skom­pli­ko­wać, jeśli nie zaprze­pa­ścić Wasze szan­se na uzy­ska­nie poby­tu sta­łe­go — zwłasz­cza w pro­gra­mach eko­no­micz­nych, np. emi­gra­cja punk­to­wa lub nomi­na­cja. Ist­nie­ją pro­gra­my, w któ­rych brak legal­ne­go sta­tu­su nie­ko­niecz­nie wpły­wa na decy­zję urzęd­ni­ka, np. poda­nia huma­ni­tar­ne, poda­nia spon­sor­skie czy azy­lanc­kie. Wie­lu z Was jed­nak będzie korzy­stać z pro­gra­mów eko­no­micz­nych, ewen­tu­al­nie chce­cie się sta­rać o wizę pra­cy, stu­denc­ką itp. I tu, pod­trzy­ma­nie legal­no­ści może być decydujące.

Jeśli ktoś pozo­stał bez waż­ne­go sta­tu­su, ma praw­ną opcję zło­że­nia poda­nia o przy­wró­ce­nie cza­so­we­go poby­tu. Nale­ży wysłać wów­czas tak zwa­ne poda­nie o resto­ra­tion, pamię­ta­jąc , że opła­ta jest podwój­na ani­że­li opła­ta za prze­dłu­że­nie wizy, wyno­si 200 dol.

Odno­śnie opłat, ule­gną one zmia­ny 30 kwiet­nia. Przy­kła­do­wo, opła­ta za roz­pa­trze­nie wnio­sków spon­sor­skich zmie­nia się z 550 do 825 dol. A opła­ta za pra­wo posia­da­nia poby­tu sta­łe­go pod­nie­sie się o 50 dol.

Wie­le osób pyta tak­że, co zro­bić, jeśli dosta­li pro­me­sę wizy pra­cow­ni­czej lub stu­denc­kiej, nie mogą podró­żo­wać, a gra­nicz­ne poste­run­ki, wyda­ją­ce wizy nie pro­ce­su­ją apli­ka­cji imi­gra­cyj­nych. Pozo­sta­je Wam opcja zło­że­nia wnio­sku elektronicznie.

Urząd na tyle udo­god­nił pro­ce­so­wa­nie podań imi­gra­cyj­nych, że moż­na zło­żyć wnio­sek nie­kom­plet­ny, co do tej pory było prak­tycz­nie nie­moż­li­we, trze­ba jed­nak opi­sać dla­cze­go nie moż­na otrzy­mać wyma­ga­nej doku­men­ta­cji i z powo­du zaist­nia­łej sytu­acji COVID-19.

A zatem pro­szę nie cze­kać, aby doku­men­ty przy­zna­ją­ce wstęp­nie wizę Wam się przedaw­ni­ły, może­cie stra­cić szan­sę na otrzy­ma­nie auto­ry­za­cji pra­cy czy studiów.

Oso­by, któ­re dosta­ły pro­me­sę IEC powin­ny mieć to na uwa­dze, nie­któ­re wnio­ski może­my powtó­rzyć, ale szan­sa na ponow­ne wylo­so­wa­nie może być już stra­co­na. Tak­że barie­ra wie­ko­wa może Was wyklu­czyć z bra­nia udzia­łu w pro­gra­mie w przy­szłym roku. Urząd przy­zna­je tak­że dodat­ko­wy czas na zdo­by­cie wyma­ga­nych doku­men­tów, np. zro­bie­nie bio­me­try­ki — obec­nie wyno­si 90 dni, choć też myślę, że po wysła­niu odpo­wied­nie­go wyja­śnie­nia będzie przy­zna­wa­ny dodat­ko­wy czas.

W następ­nym arty­ku­le wró­cę do tema­tu imi­gra­cji i COVID-19

Iza­be­la Embalo
spe­cja­li­sta pra­wa imigracyjnego-Kanada

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne imi­gra­cja, pro­si­my o kontakt.

Tel/Text: 416–5152022, emiz@live.ca