Bia­ło­ruś liczy na przy­spie­sze­nie roz­mów o dosta­wach ropy przez Pol­skę po kwarantannie
Wice­pre­mier Bia­ło­ru­si Dmi­trij Kru­toj powie­dział agen­cji Bieł­TA, że jego rząd zamie­rza pod­pi­sać umo­wy dłu­go­ter­mi­no­we na dosta­wy ropy spo­za Rosji. Wymie­nił w tym kon­tek­ście dosta­wy przez Pol­skę. Jego zda­niem roz­mo­wy powin­ny przy­spie­szyć „po znie­sie­niu kwa­ran­tan­ny w Polsce”.

– W obec­nych warun­kach finan­so­wych każ­da dosta­wa ropy jest bar­dzo ostroż­nie przy­go­to­wy­wa­na. Wie­rzę, że kie­dy prze­zwy­cię­ży­my wszyst­kie pro­ble­my tech­nicz­ne, będzie­my mogli wybrać naj­bar­dziej opty­mal­ne z opcji, któ­re dzi­siaj mamy i umó­wić kon­trak­ty dłu­go­ter­mi­no­we – powie­dział Kru­toj cyto­wa­ny przez BiełTA.

– Temat alter­na­tyw­nych dostaw ropy zgod­nie z proś­bą pre­zy­den­ta będzie sta­le w naszej naf­to­wej agen­dzie. Pra­ca ze wszyst­ki­mi kra­ja­mi, od któ­rych dotąd kupi­li­śmy ropę (azer­ską, nor­we­ską), a tak­że naszy­mi nowy­mi part­ne­ra­mi, jak Ara­bia Sau­dyj­ska i USA, będzie kon­ty­nu­owa­na. Oczy­wi­ście będzie­my chcie­li uzy­skać naj­lep­sze moż­li­we warun­ki tych dostaw – zapew­nił wice­pre­mier. Odniósł się w ten spo­sób do dostaw spo­to­wych z kwiet­nia, kie­dy poje­dyn­cze ładun­ki z Ara­bii, Azer­bej­dża­nu i Nor­we­gii dotar­ły bądź zosta­ły zakon­trak­to­wa­ne na rynek białoruski.

reklama

Kru­toj powie­dział Bieł­TA, że roz­mo­wy z part­ne­ra­mi, w tym Pola­ka­mi, odby­wa­ją się na pozio­mie mini­strów spraw zagra­nicz­nych i finan­sów, a tak­że firm z udzia­łem Bieł­na­fta­chi­mu. Obec­nie jest to trud­niej­sze przez ogra­ni­cze­nia wywo­ła­ne pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa. – Myślę, że po znie­sie­niu kwa­ran­tan­ny w Pol­sce ten temat będzie oma­wia­ny bar­dziej aktyw­nie – zapewnił.

BiznesAlert.pl infor­mo­wał już o przy­go­to­wa­niu tary­fy na import ropy przez rewers Ropo­cią­gu Przy­jaźń oraz decy­zji pol­skie­go ope­ra­to­ra PERN o moder­ni­za­cji infra­struk­tu­ry w Pol­sce, któ­ra mogła­by umoż­li­wić takie dosta­wy. Ame­ry­ka­nie dekla­ro­wa­li zimą, że mogli­by zapew­nić sto pro­cent zapo­trze­bo­wa­nia Bia­ło­ru­si na ropę, reali­zo­wa­ne­go obec­nie głów­nie z wyko­rzy­sta­niem dostaw z Rosji.

BiełTA/Wojciech Jakó­bik