Poli­cja pro­win­cyj­na w Onta­rio ostrze­ga przed fał­szy­wy­mi mone­ta­mi dwu­do­la­ro­wy­mi. Pod­ro­bio­ny­mi mone­ta­mi zapła­co­no w Haw­kes­bu­ry, w skle­pie przy Regent Stre­et. Poli­cja opu­bli­ko­wa­ła zdję­cia fałszywek.

Widać na nim, że pod­rób­ki mają zacho­wa­ną kolo­ry­sty­kę ory­gi­na­łów, ale wystar­czy się przyj­rzeć, by dostrzec zna­czą­ce róż­ni­ce. Zamiast niedź­wie­dzia polar­ne­go zna­lazł się na nich mors, wokół któ­re­go wybi­to napis Z DOLLARD. Nie zga­dza się też wize­ru­nek kró­lo­wej Elż­bie­ty II. Rok bicia monet wid­nie­ją­cy na pod­rób­kach to 1990, pod­czas gdy praw­dzi­we uży­wa­ne obec­nie mone­ty dwu­do­la­ro­we tra­fi­ły do obie­gu w 1996.

OPP radzi zacho­wać czujność.

reklama

Bank Cen­tral­ny z kolei pod­po­wia­da, co zro­bić, gdy podej­rze­wa­my, że ktoś pró­bu­je dać nam fał­szy­we pie­nią­dze. W cza­sie trans­ak­cji nale­ży na począt­ku oce­nić zagro­że­nie. Następ­nie uprzej­mie odma­wia­my przy­ję­cia pie­nię­dzy tłu­ma­cząc, że podej­rze­wa­my, iż mogą być pod­ro­bio­ne. Pro­si­my i inny banknot/monetę i rów­nież ją spraw­dza­my. Oso­bie, któ­ra chcia­ła zapła­cić podej­rza­ny­mi pie­niędz­mi może­my pora­dzić, by spraw­dzi­ła je na poli­cji. War­to też same­mu poin­for­mo­wać poli­cję o pró­bie uży­cia pod­ro­bio­nych bank­no­tów lub monet. Bank zwra­ca uwa­gę, że oso­ba, któ­ra pró­bu­je zapła­cić pod­ro­bio­ny­mi pie­niędz­mi nie musi być prze­stęp­cą – może też być ofia­rą, któ­rej wcze­śniej wrę­czo­no pod­ro­bio­ny banknot.

Jeśli nato­miast zorien­tu­je­my się już po fak­cie, prze­ka­zu­je­my podej­rza­ny bank­not lub mone­ty poli­cji. Jeśli pie­nią­dze oka­żą się praw­dzi­we, dosta­nie­my je z powrotem.

Men­ni­ca Kana­dyj­ska pod­kre­śla, że jakie­kol­wiek śledz­two w spra­wie pod­ra­bia­nia pie­nię­dzy musi być zaini­cjo­wa­ne przez poli­cję. Dla­te­go infor­mo­wa­nie poli­cji to podstawa.