Ini­cja­ty­wa pod­ję­ta przez mia­sto Toron­to mają­ca na celu powięk­sze­nie prze­strze­ni dostęp­nej dla pie­szych i rowe­rzy­stów na wybra­nych uli­cach zwłasz­cza w pobli­żu par­ków i miejsc rekre­acji wywo­ła­ła cha­os komunikacyjny.

W ramach „Acti­ve­TO” — zamknię­te zosta­ło dla ruchu 57 km ulic  —   aby zapew­nić pie­szym i rowe­rzy­stom wię­cej prze­strze­ni i umoż­li­wić “fizycz­ne dystansowanie”.

Posu­nię­cie dopro­wa­dzi­ło do olbrzy­mich kor­ków  wzdłuż Lake­sho­re Boule­vard, w któ­rych kie­row­cy sta­li nawet do dwóch godzin, nie­któ­rzy decy­do­wa­li się “ucie­kać” z kor­ka pod prąd.

Reklama

Lake­sho­re Boule­vard jest zamknię­ty na wschód od Win­de­me­re do Sta­dium Road do ponie­dział­ku, w ramach ini­cja­ty­wy „Acti­ve­TO”.

Więk­szy ruch był przez to rów­nież na auto­stra­dzie Gardiner.