Poli­cja z Edmon­ton poda­ła, że wła­ści­ciel oko­ło 100 nie­ru­cho­mo­ści do wyna­ję­cia w cen­trum mia­sta, mają­cy prze­szłość kry­mi­nal­ną 59-let­ni Abdul­lah Shah, został postrze­lo­ny w gło­wę. Doszło do tego w budyn­ku przy 93rd Stre­et i 11th Ave­nue, któ­ry jest wła­sno­ścią Sha­ha. Poli­cja ode­bra­ła donie­sie­nia o strza­łach. Trwa docho­dze­nie. Służ­by nie poda­ły toż­sa­mo­ści postrze­lo­ne­go, ale potwier­dzi­ły ją inne źródła.

Shah był wcze­śniej zna­ny tak­że jako Car­men Per­vez. Był ska­za­ny w grud­niu 2020 roku, po tym jak przy­znał się do ofe­ro­wa­nia zapła­ty innym więź­niom w zamian za pobi­cie jed­ne­go z jego daw­nych pra­cow­ni­ków, Clar­ka Moukha­ibe­ra. Dostał wyrok warun­ko­wy, któ­ry obej­mo­wał m.in. osiem mie­się­cy aresz­tu domowego.

Shah ocze­ki­wał na pro­ces w aresz­cie przez czte­ry mie­sią­ce, po czym został zwol­nio­ny za kau­cją w wyso­ko­ści 10 000 dol. Gdy wyszedł na wol­ność, usły­szał kil­ka zarzu­tów kry­mi­nal­nych, m.in. został oskar­żo­ny o prze­myt fentanylu.

Reklama

Histo­ria noto­wań kry­mi­nal­nych Sha­ha się­ga 1983 roku. Ostat­nio męż­czy­zna posia­dał oko­ło 100 nie­ru­cho­mo­ści w cen­trum Edmon­ton, ale jego praw­nik powie­dział, że zamie­rza wyco­fy­wać się z biznesu.