Samo­lot zespo­łu akro­ba­tycz­ne­go Snow­birds roz­bił się w pobli­żu Kam­lo­ops w Kolum­bii Brytyjskiej

Świad­ko­we twier­dzą, że szcząt­ki zosta­ły roz­rzu­co­ne na tere­nach zamiesz­ka­łych, wznie­ca­jąc poża­ry w Kam­lo­ops, BC.

Snow­birds uczest­ni­czy­ły w ope­ra­cji Inspi­ra­tion mają­cej na celu zwięk­sze­nie mora­le Kana­dyj­czy­ków wal­czą­cych z pan­de­mią COVID-19.

Ope­ra­cja Inspi­ra­tion roz­po­czę­ła się w Nowej Szko­cji na począt­ku tego miesiąca.

Reklama

 

Wie­czo­rem poda­no, że jed­na oso­ba zespo­łu akro­ba­tycz­ne­go zgi­nę­ła a dru­ga jest ranna.

Ofia­rą jest kpt. Jenn Casey, ofi­cer do spraw kon­tak­tów medial­nych w Snowbirds

Casey pocho­dzi z Hali­fax i dołą­czy­ła do Kana­dyj­skich Sił Zbroj­nych w 2014 roku po kil­ku latach pra­cy jako dziennikarka