Musi­my obro­nić Kaszu­by dla naszych dzieci

Gru­pa pol­skich miesz­kań­ców kana­dyj­skich Kaszub ape­lu­je do nowe­go bisku­pa die­ce­zji Pem­bro­ke o wyco­fa­nie decy­zji o ogra­ni­cze­niu Mszy św. w tzw Kapli­cy pod Sosna­mi do 2 tygo­dni w roku pod­czas har­cer­skiej Akcji Let­niej. W tym roku Har­cer­ska Akcja Let­nia zosta­ła odwo­ła­na ze wzglę­du na Covid-19.
O tym z cze­go wzię­ła się taka decy­zja, oraz o zna­cze­niu Kapli­cy pod sosna­mi w życiu miej­sco­wej Polo­nii roz­ma­wia­my z sygna­ta­riu­sza­mi pety­cji z Pol­skie­go Insty­tu­tu Dzie­dzic­twa i Kul­tu­ry Kaszu­by-Kana­da. Wię­cej infor­ma­cji na ten temat oraz treść samej pety­cji moż­na znaleźć:

Stań­my w obro­nie pol­skiej Mszy Św. w Kapli­cy pod Sosna­mi na kana­dyj­skich Kaszubach

Komuś zaczę­ły prze­szka­dzać Msze św. w Kapli­cy pod Sosna­mi na Kaszubach