Pol­ski Insty­tut Dzie­dzic­twa i Kul­tu­ry, Kaszu­by — Kanada
Barry’s Bay, 164 Lake­sho­re Dr ‚ON KOJ 1B0 P.O Box 1003
tel. 613 756 — 6989

Redak­tor Naczelny 
Pan Andrzej Kumor

Proś­ba do Polonii

Kana­dyj­skie Kaszuby.

Reklama

W związ­ku z pro­po­zy­cją Bisku­pa Die­ce­zji Pem­bro­ke, aby Msze św. w Kapli­cy pod
sosna­mi (Barry’s Bay,ON) na ONT Kaszu­bach zosta­ły zre­du­ko­wa­ne tyl­ko do okresu
2 tygo­dni w cza­sie Har­cer­skiej Akcji Let­niej (zazwy­czaj dwa pierw­sze tygo­dnie lipca ),
Pol­ski Insty­tut Dzie­dzic­twa i Kul­tu­ry na Kaszu­bach, zwra­ca się do Polo­nii z prośbą
o wysy­ła­nie pety­cji do Die­ce­zji Pem­bro­ke o roz­wa­że­nie tej decy­zji i pozo­sta­wie­nie nie­dziel­nych Mszy św. na cały okres letni.

Tutaj żyje prze­szły i teraź­niej­szy czas i my tutaj żyjemy.
Jest tutaj nasza MAŁA POLSKA !
Dzie­je się tak dzię­ki ludziom,którzy sta­ra­ją się pod­trzy­mać od tylu lat pło­ną­cy ogni­sko pol­sko­ści, któ­re zawar­te jest w sło­wach BÓG, HONOR, OJCZYZNA.
Przed wej­ściem do kapli­cy na Kaszu­bach stoi kamień poświę­co­ny pamię­ci założyciela
Ośrod­ka Fran­cisz­kań­skie­go śp. ks. kapelana,wielkiego czło­wie­ka Rafa­ła Grzą­dzie­la, ufun­do­wa­ny w 1999 roku przez Pol­ski Insty­tut Dzie­dzic­twa i Kultury,Kaszuby — Canada.

Roz­le­głe sta­ni­ce har­cer­skie tęt­nią życiem dzie­ci i mło­dzie­ży przez całe lato, ponieważ
poza obo­za­mi harcerskimi,koloniami zucho­wy­mi, przy­jeż­dża­ją wraz z opie­ku­na­mi grupy
ministrantów,grupy oazowe,taneczne,młodzieży z para­fii polo­nij­nych Otta­wy, Mont­re­alu, Toron­to, Mis­sis­sau­gi, Brampton.
Mają swój pro­gram szko­le­nio­wy instruk­to­rzy har­cer­stwa (poza Akcją Let­nią Harcerską).

Przy Old Barry’s Bay Rd. tuż obok sta­nic har­cer­skich na Pla­cu Mile­nium stoi pomnik
Sza­rych Sze­re­gów poświę­co­ny 10 tysiąc­om har­ce­rzy pole­głych w Powsta­niu War­szaw­skim i zamę­czo­nych w nie­miec­kich obo­zach zagłady.
Został on wznie­sio­ny w 50 rocz­ni­cę Powsta­nia War­szaw­skie­go, 9 lip­ca 1994 roku.

W nie­wiel­kiej odle­gło­ści od jezio­ra Wad­sworth znaj­du­je się jedy­na w swo­im rodzaju
Dro­ga Krzy­żo­wa ze sta­cja­mi na drze­wach, zaś u jej kre­su Wzgó­rze Trzech Krzyży,
z któ­re­go roz­cią­ga się pięk­na pano­ra­ma. Zakoń­czo­no w ubie­głym roku remont kapli­czek i dro­gi na Trzy Krzyże,znaleźli się fun­da­to­rzy, ludzie dobrej woli kocha­ją­cy to szcze­gól­ne miej­sce. Na jed­nej z tabli­czek fun­da­to­ra czytamy;

Choć Ojczy­zna daleko
i dro­gą i w czasie,
Tu też zie­mia nasza
To Kaszu­by nasze.

POLACY przy­jeż­dża­ją do Ośrod­ka Fran­cisz­kań­skie­go na odpo­czy­nek z rodzinami,
przy­ja­ciół­mi od wie­lu lat. Kolej­ne poko­le­nia. Modlą­cy się po polsku.
Tutaj żyje czas prze­szły i teraź­niej­szy, powsta­ją pio­sen­ki har­cer­skie jak “Kaszub­skie Noce “,
któ­re śpie­wa­ją kolej­ne poko­le­nia przy ogni­skach har­cer­skich, spo­tka­niach przy­ja­ciół, któ­rzy wzra­sta­li w harcerstwie.To są przy­jaź­nie na całe życie, sprawdzone.
Powsta­ły róż­ne dzie­ła, książ­ki, poezja. Załą­czam wiersz z 1981 roku poet­ki polonijnej
sp. Tama­ry Het­mań­skiej jak­że aktualny:

Kaszu­by w Kanadzie

Gdyby,ci ktoś powiedział — 
o koście­le, kapli­cy i krzyzach,
O przy­jaź­ni co ludzi tak zbliża
O pięk­nych druh­nach i druhach
O dziel­nych zuchach
I o zlo­tach pol­skich harcerzy,
To byś nie uwierzył,
Że tu jakos tak dobrze i tak jakoś swojsko …
Kie­dy sły­szysz śpiew pol­skiej młodzieży
Na Kaszu­bach, w Kana­dzie czu­jesz się jak w Polsce.
Musisz być tu, żeby uwierzyć.
I to wszyst­ko pra­oj­ców ręka postawione,
Trwa i poko­le­niom słu­żyć ma przykładem,
I poprzez potom­nych cią­gle wzbogacane,
By do tysiąc­le­ci podą­żyć tym śladem !

To wszyst­ko powsta­ło ku chwa­le Bożej i pożyt­ko­wi ludzi i nadal żyje w pol­skich sercach,
modli­twie po pol­sku, któ­ra jak pod­kre­ślał jest prze­ka­zy­wa­na z poko­le­nia na pokolenie.
Msze św. w języ­ku pol­skim w tym szcze­gól­nie uko­cha­nym miej­scu pod­czas sezo­nu letniego
były i są bar­dzo waż­ną czę­ścią życia duchowego.

Dbaj­my wszy­scy o to dzie­dzic­two, to jest nasza wspól­na odpowiedzialność.
Fak­tem jest, że w ostat­nim okre­sie ode­bra­no nam jedy­ną na tym tere­nie Mszę św. w języku
pol­skim w Wil­nie w Para­fii Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Pol­ski, któ­ra jest pierw­szą pol­ską para­fią w Kanadzie.
Tym bar­dziej jest to nie­zro­zu­mia­łe, że coraz wię­cej naszych roda­ków osie­dla się tutaj na sta­łe, by spo­koj­nie w pol­skiej atmos­fe­rze prze­żyć czas na emeryturze.
Zabie­ra­nie nam moż­li­wo­ści Mszy św. w ojczy­stym języ­ku jest bar­dzo bolesne.
Kościół pw. Św.Jadwigi w Barry’s Bay już 10 lat temu został pozba­wio­ny Mszy św. w języ­ku pol­skim pomi­mo pety­cji, próśb wier­nych. Moty­wo­wa­no to tym, że kościół w Wil­nie trze­ba wzmoc­nić pol­ski­mi wier­ny­mi, by para­fia mogła się utrzy­mać ( to tak na marginesie ).
Miej­my nadzie­ję, że nasze pol­skie racje będą pozy­tyw­nie roz­pa­trzo­ne w duchu wiary
chrze­ści­jań­skiej i wspól­no­ty wiernych.

Od 7 maja mamy nowo mia­no­wa­ne­go bisku­pa JE Guy Desro­chers, któ­ry obejmuje
Die­ce­zję w Pembroke.
Zabie­ra­my głos w naszej spra­wie, kie­ruj­my pety­cje na niżej wska­za­ne adre­sy Diecezji
w Pembroke.

Z powa­ża­niem

Anna Psu­ty
Prezes
Pol­skie­go Instytutu
Dzie­dzic­twa i Kultury,
Kaszu­by — Kanada
annapsuty@hotmail.com

Pisać nale­ży na adres:

Excel­len­cy the Most Reve­rend Guy Desro­chers C.Ss.R
188 Ren­frew Stre­et P.O. Box 7
Pem­bro­ke, ON K8A 6X1
bishop@pembrokediocese.com

cc
Rektor
Ośrod­ka Franciszkańskiego
O.Jozef Blaszak
kanadyjczyk@msn.com

Ps.
Moż­na napi­sać wła­sny list lub e‑mail do bisku­pa obec­nie urzę­du­ją­ce­go, wyra­ża­jąc swoja
opinie,oraz proś­bę o ponow­ne roz­wa­że­nie decyzji.
Moż­na sko­pio­wać wzór listu,który zamieszczamy

Wzór listu:

List do Nowe­go Bisku­pa copy

 

2 KOMENTARZE

  1. […] Z wiel­ką rado­ścią dono­szę, że dzwo­nił ks. Józef Bła­szak z Mont­re­alu, iż otrzy­mał od Bisku­pa wia­do­mość, że Msze św. w Kapli­cy pod Sosna­mi na kana­dyj­skich Kaszu­bach będą odpra­wia­ne według sta­re­go porząd­ku. Ks. Józef pro­sił byśmy upu­blicz­ni­li tę dobrą wia­do­mość, ponie­waż ludzie nadal piszą pety­cje. Wcze­śniej Biskup Die­ce­zji Pem­bro­ke, pro­po­no­wał, aby Msze św. w Kapli­cy pod Sosna­mi (Barry’s Bay… […]