Jak to tłumaczyć

Podob­no skok w zacho­ro­wa­niach na Covid-19 w Onta­rio to efekt… “Dnia Mat­ki”. Par­ki w Mis­sis­sau­dze a raczej par­kin­gi przy par­kach są zamknię­te, ale jeśli chce­my zwo­do­wać łód­kę — w moim przy­pad­ku dmu­cha­ny kajak — to jak naj­bar­dziej moż­na wje­chać i zapar­ko­wać… Par­ki są też czyn­ne, jeśli wej­dzie­my do nich… pie­szo… Nowa rze­czy­wi­stość szu­ka swe­go Kaf­ki, aby ją zręcz­nie opi­sał. — Wide­ofe­lie­ton Andrze­ja Kumora