Poli­cja z Saska­to­on pro­wa­dzi śledz­two w spra­wie napa­ści na 15-let­nie­go chło­pa­ka pocho­dze­nia azja­tyc­ko-kau­ka­skie­go, któ­ra mia­ła miej­sce w zeszły pią­tek w miej­skim par­ku. Chło­pak jechał na rowe­rze, gdy jakiś męż­czy­zna zaczął go wyzy­wać i gonić. Ojciec nasto­lat­ka, Nel­son Chen, mówi, że napast­nik obwi­niał jego syna o zara­ża­nie koro­na­wi­ru­sem. W koń­cu zepchnął chło­pa­ka z rowe­ru, popchnął go i ude­rzył w kask.

Nasto­la­tek nagrał film z czę­ści ata­ku. Zamie­ścił go na fejs­bu­ku. Chło­pak nie został ran­ny, ale wró­cił do domu wstrząśnięty.Rodzina zło­ży­ła skar­gę na policji.

Chen mówi, że wyemi­gro­wał do Kana­dy 30 lat temu. Został w Saska­to­on ze wzglę­du na ludz­ką życz­li­wość. Nic tego nie zmie­ni, dekla­ru­je. Jego syn podzię­ko­wał za wspar­cie oka­za­ne jego rodzi­nie po publi­ka­cji fil­mu w internecie.

Reklama