Nasze “Marsze Niepodległości”… Materiały video

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

Boże, Rząd­co i Panie narodów,
z ręki i kar­no­ści Two­jej racz nas nie wypuszczać,
a za przy­czy­ną Naj­święt­szej Pan­ny, Kró­lo­wej naszej,
bło­go­sław Ojczyź­nie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwa­łę przy­no­si­ła Imie­nio­wi Twemu
a syny swe wio­dła ku szczęśliwości.

Wszech­mo­gą­cy wiecz­ny Boże,
spuść nam sze­ro­ką i głę­bo­ką miłość ku braciom
i naj­mil­szej Mat­ce, Ojczyź­nie naszej,
byśmy jej i ludo­wi Twemu,
swo­ich pożyt­ków zapomniawszy,
mogli słu­żyć uczciwie.

Reklama

Ześlij Ducha Świę­te­go na słu­gi Twoje,
rzą­dy kra­ju nasze­go sprawujące,
by wedle woli Two­jej ludem sobie powierzonym
mądrze i spra­wie­dli­wie zdo­ła­li kierować.

Przez Chry­stu­sa, Pana nasze­go. Amen

 

Modli­twa za Ojczy­znę księ­dza Pio­tra Skargi

 

 

2013

2014

2015

2016 (z Panem Nikt)

2017

2018

2019