Woj­sko­wy szpi­tal polo­wy wybu­do­wa­ny za 21 milio­nów dola­rów dla ofiar koro­na­wi­ru­sa w Nowym Jor­ku został w śro­dę zamknię­ty nie przyj­mu­jąc ani jed­ne­go pacjenta

Dwa szpi­ta­le polo­we nie były jedy­ny­mi pla­ców­ka­mi ratow­nic­twa medycz­ne­go w Nowym Jor­ku, któ­re nie zna­la­zły zastosowania.

Okręt szpi­tal­ny Com­fort opu­ścił Nowy Jork po oko­ło mie­sią­cu i przy­ję­ciu 182 pacjen­tów, z cze­go oko­ło 70% mia­ło koronawirusa.

Reklama

Kil­ka innych szpi­ta­li polo­wych zosta­ło zbu­do­wa­nych w całym Nowym Jor­ku za pra­wie 350 milio­nów dola­rów, ale zamknię­te zosta­ły w kwiet­niu, nie przyj­mu­jąc  żad­nych pacjentów .

Nie­któ­re będą utrzy­my­wa­ne w goto­wo­ści na ewen­tu­al­ną dru­gą falę.

Rzecz­nicz­ka mia­sta Ave­ry Cohen powie­dzia­ła The New York Post . „W cią­gu ostat­nich kil­ku mie­się­cy dystans spo­łecz­ny, zakry­cia twa­rzy i inne środ­ki ostroż­no­ści dra­stycz­nie spłasz­czy­ły krzywą…”