Po ostrej kry­ty­ce ze stro­ny pre­mie­ra i orga­ni­za­cji bro­nią­cej praw sikhów RCMP zaczę­ło wyco­fy­wać się z odsu­wa­nia bro­da­tych funk­cjo­na­riu­szy od dzia­łań na “pierw­szej linii” i prze­no­sze­nia ich do prac biu­ro­wych lub innych mniej kry­tycz­nych zadań.

World Sikh Orga­ni­za­tion i eme­ry­to­wa­ny szef poli­cji z West Van­co­uver, Kash Heed, zaczę­li nagła­śniać spra­wę, gdy odkry­li, że ofi­ce­ro­wie korzy­sta­ją­cy z przy­zwo­le­nia na nosze­nie bro­dy ze wzglę­dów reli­gij­nych wbrew swo­jej woli mają zmie­nia­ny zakres obo­wiąz­ków. RCMP twier­dzi­ło, że bro­da unie­moż­li­wia wystar­cza­ją­co szczel­ne przy­le­ga­nie masecz­ki. Kwe­stia ta nie sta­no­wi­ła w ogó­le pro­ble­mu w innych jurysdykcjach.

Następ­nie pre­mier Justin Tru­de­au i mini­ster bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go naka­za­li poli­cji wypra­co­wa­nie tym­cza­so­we­go rozwiązania.

RCMP zgo­dzi­ło się więc na powrót bro­da­tych poli­cjan­tów do poprzed­nich obo­wiąz­ków, ale zazna­czy­ło, że będą mogli dzia­łać tyl­ko w sytu­acjach niskie­go ryzy­ka eks­po­zy­cji na koro­na­wi­ru­sa lub gdy będą im towa­rzy­szyć inni funk­cjo­na­riu­sze. Poli­cja pod­kre­śla, że przede wszyst­kim nie chce nara­żać na zaka­że­nie ani poli­cjan­tów, ani spo­łe­czeń­stwa. Decy­zje o powro­cie do obo­wiąz­ków funk­cjo­na­riu­szy “pierw­szej linii” będą podej­mo­wać ich dowód­cy oraz sami policjanci.

RCMP oprócz tego sta­ra się zna­leźć odpo­wied­ni krój maski, któ­ry będzie speł­niał wytycz­ne kana­dyj­skie­go kodek­su pracy.