Lekarz Pre­zy­den­ta USA zapew­nił w sobo­tę wie­czo­rem, że pre­zy­dent Donald Trump nie gro­zi już trans­mi­sja wiru­sa, ale nie stwier­dził wyraź­nie, czy Trump uzy­skał wynik negatywny.

W komu­ni­ka­cie wyda­nym przez Bia­ły Dom,   Dr Sean Con­ley powie­dział, że Trump speł­nił kry­te­ria Cen­ters for Dise­ase Con­trol and Pre­ven­tion doty­czą­ce bez­piecz­ne­go zaprze­sta­nia izo­la­cji i że zgod­nie z „obec­nie uzna­wa­ny­mi stan­dar­da­mi” nie jest już uwa­ża­ny za zara­ża­ją­ce­go tą chorobą.

Trump zapo­wie­dział wzno­wie­nie oso­bi­ste­go udzia­łu w kam­pa­nii wyborczej.

„Czu­ję się świet­nie” — powie­dział Trump, któ­ry w sobo­tę poka­zał się na bal­ko­nie Bia­łe­go Domu, by prze­mó­wić do zebra­nych osób podzię­ko­wał za dobre życze­nia i modli­twy, by doszedł do sie­bie. Następ­nie oświad­czył, że pan­de­mia znika.