Dr The­re­sa Tam, głów­na urzęd­nicz­ka fede­ral­na ds. zdro­wia publicz­ne­go, ape­lu­je o obcho­dze­nie świę­ta Dzięk­czy­nie­nia w bez­piecz­ny spo­sób. Pod­kre­śla, że spo­tka­nia w krę­gach przy­ja­ciół i rodzi­ny w zamknię­tych pomiesz­cze­niach powin­no się ogra­ni­czać do mini­mum, zwłasz­cza w Quebe­cu i Onta­rio, gdzie naj­szyb­ciej przy­by­wa nowych przy­pad­ków zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem. “Musi­my poważ­nie podejść do pla­no­wa­nia”, mówi Tam.

Jeśli zamie­rza­my świę­to­wać na dwo­rze, nale­ży pamię­tać o zacho­wa­niu dystan­su spo­łecz­ne­go, a tak­że nie dzie­lić się jedze­niem pod­czas posił­ku. Tam popar­ła też spo­tka­nia przy indy­ku w for­mie wirtualnej.

W kil­ku czę­ściach Kana­dy licz­ba potwier­dzo­nych przy­pad­ków COVID-19 zaczę­ła szyb­ko rosnąć. W nie­dzie­lę w Quebe­cu zdia­gno­zo­wa­no ponad 1000 osób i był to trze­ci dzień z rzę­du z takim wyni­kiem. Rząd pro­win­cji przed­sta­wił w ponie­dzia­łek plan prze­nie­sie­nia trzech miast w regio­nie Gaspe­sie do stre­fy zagro­że­nia koro­na­wi­ru­sem. W Onta­rio w zeszłym tygo­dniu codzien­nie odno­to­wy­wa­no ponad 500 nowych przy­pad­ków. Pro­win­cja zaostrzy­la zasa­dy odno­szą­ce się do restau­ra­cji, barów i klu­bów fit­ness w Toron­to, regio­nie Peel i Otta­wie. W tym tygo­dniu wcho­dzą też w życie nowe moż­li­wo­ści wyko­ny­wa­nia testów.