Z wiel­ką rado­ścią dono­szę, że dzwo­nił ks. Józef Bła­szak z Mont­re­alu, iż otrzy­mał od Bisku­pa wia­do­mość, że Msze św. w Kapli­cy pod Sosna­mi na kana­dyj­skich Kaszu­bach będą odpra­wia­ne według sta­re­go porządku.
Ks. Józef pro­sił byśmy upu­blicz­ni­li tę dobrą wia­do­mość, ponie­waż ludzie nadal piszą petycje.
Wcze­śniej Biskup Die­ce­zji Pem­bro­ke, pro­po­no­wał, aby Msze św. w Kapli­cy pod Sosna­mi (Barry’s Bay,ON) na ONT Kaszu­bach zosta­ły zre­du­ko­wa­ne tyl­ko do okre­su dwóch tygo­dni w cza­sie Har­cer­skiej Akcji Let­niej (zazwy­czaj dwa pierw­sze tygo­dnie lipca )

Anna Psu­ty
Pre­zes Pol­skie­go Instytutu 
Dzie­dzic­twa i Kultury, 
Kaszu­by – Kanada