W czwar­tek w MZ odby­ła się kon­fe­ren­cja pra­so­wa, pod­czas któ­rej wrę­czo­no pozwo­le­nia zawo­du wyko­ny­wa­nia zawo­du leka­rza w Pol­sce dla cudzo­ziem­ców wykształ­co­nych za granicą.

Nie­dziel­ski powie­dział, że leka­rze w ramach każ­de­go z warian­tów, mogą pra­co­wać w Pol­sce na uprosz­czo­nych zasa­dach mak­sy­mal­nie pięć lat.

- Po tym okre­sie, jeże­li nie speł­nią wszyst­kich warun­ków kwa­li­fi­ka­cyj­nych, tak jak ma to miej­sce w przy­pad­ku leka­rza w Pol­sce, tra­cą upraw­nie­nia zawo­do­we. Bardzo czę­sto leka­rze z zagra­ni­cy nie mogli pora­dzić sobie z naszy­mi pro­ce­du­ra­mi . Myślę, że w ten spo­sób, wpro­wa­dza­jąc tę regu­la­cję, uzu­peł­ni­my ten potęż­ny defi­cyt leka­rzy i popra­wi­my dostęp­ność do leka­rzy z punk­tu widze­nia pacjen­ta — wyja­śnił mini­ster zdro­wia. — Myślę, że w ten spo­sób, wpro­wa­dza­jąc tę regu­la­cję, uzu­peł­ni­my ten potęż­ny defi­cyt leka­rzy i popra­wi­my dostęp­ność do leka­rzy z punk­tu widze­nia pacjen­ta — dodał.

reklama

 

za mede­xpress