Health Cana­da poda­je, że część środ­ków do dezyn­fek­cji rąk będzie wyco­fy­wa­na z ryn­ku ze wzglę­du na zawar­tość eta­no­lu prze­my­sło­we­go. Eta­nol tej kla­sy może zawie­rać domiesz­ki sub­stan­cji, któ­re nie są dopusz­czo­ne do użyt­ku w odka­ża­czach do rąk. Czę­ste uży­wa­nie pro­duk­tów z zanie­czysz­czo­nym eta­no­lem może pro­wa­dzić do nad­mier­ne­go wysu­sza­nia skó­ry, podraż­nie­nia i pękania.

Na liście wyco­fy­wa­nych pro­duk­tów zna­la­zły się m.in. odka­ża­cze Eltra­derm Hand Sani­ti­zer, Gel 700 Hand Sani­ti­zer, Sani­labs Hand Sani­ti­zer i Wal­ker Emul­sions Hand Sani­ti­zer. Health Cana­da zale­ca zaprze­sta­nie uży­wa­nia pro­duk­tów i zwrot do lokal­nych aptek, któ­re następ­nie odda­dzą je do odpo­wied­niej utylizacji.Reklama