Od przy­szłe­go ponie­dział­ku w Quebe­cu będzie moż­na orga­ni­zo­wać zgro­ma­dze­nia w pomiesz­cze­niach do 50 osób. Oso­by, któ­re będą brać w nich udział, będą jed­nak musia­ły utrzy­my­wać dystans 1,5 metra od innych. Doty­czy to takich miejsc, do któ­rych ludzie przy­cho­dzą, sia­da­ją i wycho­dzą, a nie prze­miesz­cza­ją się w cza­sie prze­by­wa­nia w danym pomiesz­cze­niu — czy­li np. kin, sal wido­wi­sko­wych, a tak­że uniwersytetów.

W przy­pad­ku dzie­ci i mło­dzie­ży do 16 roku życia wyma­ga­ny dystans spo­łecz­ny zosta­nie skró­co­ny do jed­ne­go metra. Będzie obo­wią­zy­wał zarów­no w zamknię­tych pomiesz­cze­niach, jak i na dwo­rze. W szko­łach jed­nak ucznio­wie będą musie­li utrzy­my­wać dystans dwóch metrów od nauczyciela.

Restau­ra­cje, któ­re w rejo­nie Mont­re­alu będą się otwie­rać w przy­szłym tygo­dniu, musza wciąż utrzy­my­wać dystans dwóch metrów. Wymóg zacho­wa­no, ponie­waż klien­ci restau­ra­cji naj­czę­ściej sie­dzą naprze­ciw­ko sie­bie i roz­ma­wia­ją, co zwięk­sza ryzy­ko zakażenia.

Zamknię­te pozo­sta­ną bary, a tak­że miej­sca kul­tu. W spra­wie kościo­łów decy­zje mają zapaść w naj­bliż­szych dniach.

Urzęd­ni­cy agen­cji zdro­wia publicz­ne­go w dal­szym cią­gu zale­ca­ją zasła­nia­nie twa­rzy w pomiesz­cze­niach i wszę­dzie tam, gdzie nie da się speł­nić wyma­gań dystan­so­wa­nia społecznego.

Do ponie­dział­ku w Quebe­cu na COVID-19 zmar­ły 5242 oso­by, potwier­dzo­no 54 054 przy­pad­ki. W cią­gu ostat­niej doby licz­ba cho­rych zwięk­szy­ła się o 102 oso­by. To naj­mniej od 22 mar­ca. W quebec­kich szpi­ta­lach prze­by­wa 771 cho­rych, 82 z nich na inten­syw­nej tera­pii. Wyzdro­wia­ło do tej pory 22 213 osób.