26 czerw­ca Cine­plex zacznie otwie­rać kina. Roz­pocz­nie od sze­ściu loka­li­za­cji w Alber­cie. Kolej­ne otwar­cia mają nastą­pić 3 lip­ca. Kina zosta­ły zamknię­te w mar­cu. Sarah Van Lan­ge, dyrek­tor komu­ni­ka­cji, mówi, że prio­ry­te­tem zawsze było zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo pra­cow­ni­ków i klientów.

Po otwar­ciu Cine­plex wpro­wa­dzi koniecz­ność rezer­wa­cji miejsc, by zapew­nić odpo­wied­nie odle­gło­ści mię­dzy widza­mi. Wdro­żo­ne zosta­ną też spe­cjal­ne pro­to­ko­ły utrzy­ma­nia czy­sto­ści. Pra­cow­ni­cy mają być wypo­sa­że­ni w środ­ki ochro­ny oso­bi­stej. Opcje VIP i audy­to­ria Clu­bho­use będą dostęp­ne w póź­niej­szym terminie.

Póki co nie wia­do­mo, kie­dy będzie mogło nastą­pić otwar­cie kin w Ontario.

Reklama

Cine­plex miał być wyku­pio­ny przez bry­tyj­ską sieć Cine­world PLC. W zeszłym tygo­dniu oka­za­ło się jed­nak, że trans­ak­cja o war­to­ści 2,8 miliar­da dol. nie doj­dzie do skut­ku. Powo­dem ma być spa­dek opła­cal­no­ści biz­ne­so­wej Cineplexa.