W czwar­tek  człon­ko­wie rodzi­ny zebra­li się w pol­skim  koście­le kato­lic­kim św. Euge­niu­sza de Maze­nod, aby zło­żyć hołd Karo­li­nie Cia­sul­lo i jej cór­kom Kla­rze, Lilian­nie i Mili, któ­rych nagła śmierć prze­peł­ni­ła bólem całą pol­ską spo­łecz­ność w Ontario

Wspo­mnie­nia „na zawsze pozo­sta­ną ze mną jak film”, powie­dzia­ła Con­nie Cia­sul­lo, któ­ra opi­sa­ła swo­ją szwa­gier­kę jako „oso­bę, któ­ra wszyst­kich łączyła”.

Reklama

„Pomi­mo bólu, któ­re odczu­wa­my, byli­śmy bło­go­sła­wie­ni, że spo­tka­li­śmy te pięk­ne dusze w naszym życiu”, powie­dzia­ła łamią­cym się głosem.

„I cho­ciaż nigdy nie dowie­my się, dla­cze­go te pięk­ne życia zosta­ły zabra­ne z zie­mi tak szyb­ko, wie­my, że nigdy nie zosta­ną zabra­ne z naszych serc, naszych umy­słów ani naszych modlitw”.

37-let­nia Karo­li­na Cia­sul­lo  była nauczy­ciel­ką w szko­le pod­sta­wo­wej w Bramp­ton. Jej cór­ki mia­ły sześć, czte­ry i jeden rok.

Czte­ry bia­łe trum­ny zosta­ły umiesz­czo­ne przed ołtarzem.

Uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we mia­ły cha­rak­ter zamknię­ty ale były trans­mi­to­wa­ne na żywo w internecie

20-let­ni Bra­dy Robert­son z Cale­don został oskar­żo­ny o 4 przy­pad­ki nie­bez­piecz­nej jaz­dy ze skut­kiem śmier­tel­nym. Gro­zi mu dożywocie.

Kon­do­len­cje prze­ka­za­li m.in. bur­mistrz Bramp­ton Patrick Brown i Pre­mier Onta­rio Doug Ford.

Inter­ne­to­wa zbiór­ka pie­nię­dzy dla rodzi­ny zgro­ma­dzi­ła ponad 390 000 dolarów.