Ofia­rą czwart­ko­we­go wypad­ku auto­bu­su linii 186 była star­sza kobie­ta w wie­ku ok. 70 lat — poin­for­mo­wał PAP dyrek­tor miej­skie­go Biu­ra Bez­pie­czeń­stwa i Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go Michał Domaradzki.

Bilans czwart­ko­we­go wypad­ku na S8 to jed­na ofia­ra śmier­tel­na oraz 18 poszko­do­wa­nych, w tym dwo­je nie­peł­no­let­nich — poin­for­mo­wa­ła PAP rzecz­nicz­ka Woje­wódz­kiej Sta­cji Pogo­to­wia Ratun­ko­we­go i Trans­por­tu Sani­tar­ne­go “Medi­trans” Anna Smereka.

Jak doda­ła, oprócz jed­nej oso­by, któ­ra tra­fi­ła do szpi­ta­la w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim, wszy­scy ran­ni tra­fi­li do szpi­ta­li w stolicy.

reklama

W czwar­tek w War­sza­wie doszło do wypad­ku auto­bu­su miej­skie­go, któ­ry prze­bił barier­ki i spadł z wia­duk­tu na tra­sie S8.

Pyta­na o osta­tecz­ną licz­bę poszko­do­wa­nych, Anna Sme­re­ka z war­szaw­skie­go pogo­to­wia ratun­ko­we­go Medi­trans poin­for­mo­wa­ła, że oprócz jed­nej ofia­ry śmier­tel­nej — któ­ra zmar­ła, zanim pogo­to­wie zdą­żył przy­je­chać na miej­sce — poszko­do­wa­nych zosta­ło łącz­nie 18 osób. Wśród nich jest dwój­ka osób nie­peł­no­let­nich, w tym 17-let­nia dziew­czy­na, któ­ra do szpi­ta­la zosta­ła zabra­na śmi­głow­cem LPR.

Autor­ki: Agniesz­ka Ziem­ska, Sonia Otfinowska

 

pap