Bur­mistrz Mar­kham Frank Scar­pit­ti zapo­wia­da, że ​​na następ­nym posie­dze­niu rady przed­sta­wi wnio­sek, któ­ry uczy­ni maski obo­wiąz­ko­wy­mi w regio­nie York.

Obo­wią­zek sto­so­wa­nia masek wszyst­kich publicz­nych budyn­ków oraz i zatło­czo­nych prze­strze­ni  zewnętrz­nych, gdzie fizycz­ne dystan­so­wa­nie nie jest możliwe.

Scar­pit­ti powie­dział, że Rada Regio­nu York ma pra­wo usta­no­wić takie prze­pi­sy na pod­sta­wie usta­wy o miastach.

reklama