W czwar­tek wcze­snym ran­kiem Poli­cja aresz­to­wa­ła żoł­nie­rza, któ­ry, jak twier­dzą, był uzbro­jo­ny i uzy­skał dostęp do tere­nów w Ride­au Hall .

Męż­czy­zna wje­chał na 1 Sus­sex Dri­ve oko­ło 6:30 rano ET swo­im pic­ku­pem tara­nu­jąc ogrodzenie

Został „szyb­ko  powstrzy­ma­ny” przez RCMP  i zabra­ny do aresz­tu na przesłuchanie.

Męż­czy­zna przy­je­chał z Mani­to­by, miał ze sobą dłu­gą broń i notatkę.

Zarów­no biu­ro RCMP, jak i mini­ster obro­ny Har­jit Saj­jan potwier­dzi­ły, że aresz­to­wa­ny  jest kana­dyj­skim rangerem.

Pic­kup intru­za został zba­da­ny pod kątem piro­tech­nicz­nym przez robota.