Wide­ofe­lie­ton: Czy USA są w sta­nie się odrodzić?

Eli­ty wycho­wa­ne bez poczu­cia obo­wiąz­ku i poko­ry, sła­bo wykształ­co­na i coraz bar­dziej zlum­pen­pro­le­ta­ry­zo­wa­na lud­ność wiel­kich miast, pod­sy­ca­ne przez opo­zy­cję kon­flik­ty raso­we, nie­uc­two i anal­fa­be­tyzm kul­tu­ro­wy stu­den­tów na uni­wer­sy­te­tach, ste­ro­wa­ne od wewnątrz ruchy odśrod­ko­we — czy w obli­czu tego wszyst­kie­go wezwa­nie pre­zy­den­ta USA Donal­da Trum­pa do wal­ki o odro­dze­nie Ame­ry­ki napo­tka na odzew?