Wła­dze zdro­wot­ne ostrze­ga­ją kon­su­men­tów w  Kana­dzie, aby uni­ka­li spo­ży­wa­nia czer­wo­nej cebu­li impor­to­wa­nej z USA i wszel­kich pro­duk­tów spo­żyw­czych, któ­re mogą zawie­rać impor­to­wa­ną czer­wo­ną cebu­lę, ponie­waż są one powią­za­ne z wybu­chem salmonelli.

Według infor­ma­cji opu­bli­ko­wa­nej przez Kana­dyj­ską Agen­cję Zdro­wia Publicz­ne­go, od cza­su ogło­sze­nia wybu­chu epi­de­mii w Kana­dzie odno­to­wa­no 55 dodat­ko­wych przy­pad­ków zacho­ro­wań cho­rób, łącz­nie  114 przy­pad­ków  w pię­ciu prowincjach.

Szes­na­ście osób zosta­ło hospi­ta­li­zo­wa­nych. Nikt nie umarł.

reklama

Miesz­kań­cy Kolum­bii Bry­tyj­skiej, Alber­ty, Saskat­che­wan, Mani­to­by i Onta­rio są pro­sze­ni o powstrzy­ma­nie się od spo­ży­wa­nia  czer­wo­nej cebu­li impor­to­wa­nej do Kana­dy z USA, w tym pro­duk­tów spo­żyw­czych zawie­ra­ją­cych czer­wo­ną cebu­lę, dopó­ki nie będzie wia­do­mo wię­cej o wybu­chu epidemii.

Wzy­wa się tak­że sprze­daw­ców deta­licz­nych i restau­ra­cje w tych pro­win­cjach, aby nie uży­wa­ły, nie sprze­da­wa­ły ani nie ser­wo­wa­ły czer­wo­nej cebu­li impor­to­wa­nej z USA

Jeden miesz­ka­niec PEI rów­nież zacho­ro­wał , ale sta­ło się to po podró­ży do Alberty.

Wyco­fy­wa­nie z ryn­ku nie doty­czy czer­wo­nej cebu­li upra­wia­nej w Kanadzie.

Każ­dy może zara­zić się sal­mo­nel­lą, ale dzie­ci w wie­ku 5 lat i młod­sze, oso­by star­sze, kobie­ty w cią­ży lub oso­by z osła­bio­nym ukła­dem odpor­no­ścio­wym są bar­dziej nara­żo­ne na poważ­ny prze­bieg tej choroby.

Obja­wy to:
Gorącz­ka.
Dresz­cze.
Bie­gun­ka.
Skur­cze brzucha.
Bół gło­wy.
Nud­no­ści.
Wymio­ty.

Agen­cja zdro­wia publicz­ne­go suge­ru­je pod­ję­cie nastę­pu­ją­cych środ­ków ostroż­no­ści, aby zapo­biec zacho­ro­wa­niu na zaka­żo­ną czer­wo­ną cebulę.

Jeśli masz w domu czer­wo­ną cebulę:
Poszu­kaj ety­kie­ty poka­zu­ją­cej, gdzie rosła . Infor­ma­cja o tym może być nadru­ko­wa­na na opa­ko­wa­niu lub na naklejce.
Jeśli opa­ko­wa­nie lub naklej­ka wska­zu­je, że pocho­dzi z USA, nie jedz tego. Wyrzuć to i umyj ręce.
Jeśli nie znaj­dziesz takiej infor­ma­cji, nie jedz. Wyrzuć i umyj ręce.
Jeśli nie wiesz, czy czer­wo­na cebu­la znaj­du­ją­ca się w goto­wej sałat­ce, kanap­ce, wra­pie lub dipie zawie­ra czer­wo­ną cebu­lę z USA, nie jedz jej. Wyrzuć  i umyj ręce.
Myj i dezyn­fe­kuj szu­fla­dy lub pół­ki w miej­scach (takich jak lodów­ki i szaf­ki), w któ­rych była prze­cho­wy­wa­na czer­wo­na cebula.

Jeśli kupu­jesz czer­wo­ną cebu­lę w sklepie:
Poszu­kaj ety­kie­ty poka­zu­ją­cej, gdzie rosła czer­wo­na cebula.
Jeśli na opa­ko­wa­niu widać, że pocho­dzi z USA, nie kupuj.
Jeśli jest to pro­dukt nie­opa­ko­wa­ny lub nie ma ety­kie­ty, zapy­taj sprze­daw­cę, czy czer­wo­na cebu­la pocho­dzi ze Sta­nów Zjednoczonych
Jeśli nie możesz potwier­dzić, że czer­wo­na cebu­la w skle­pach nie pocho­dzi z USA, nie kupuj jej.

Restau­ra­cje i sprze­daw­cy deta­licz­ni powin­ni spraw­dzać ety­kie­ty na toreb­kach lub pudeł­kach czer­wo­nej cebu­li lub zapy­tać dostaw­ców o źró­dło ich czer­wo­nej cebuli.