„Pola­cy!  Od daw­na ocze­ki­wa­na godzi­na wybi­ła!”  Tak zaczy­na­ła się ode­zwa, pod­pi­sa­na 1 sierp­nia 1944 r. przez komen­dan­ta sto­łecz­nej AK gen. Anto­nie­go Chru­ście­la „Mon­te­ra” i przez komi­sa­rza cywil­ne­go w imie­niu rzą­du RP.  Powsta­nie było pla­no­wa­ne od począt­ku woj­ny jako naj­waż­niej­szy akt ogól­no­na­ro­do­wej insu­rek­cji, któ­ra mia­ła się roz­po­cząć w decy­du­ją­cym momen­cie woj­ny.  Było czę­ścią ogól­no­pol­skiej ope­ra­cji „Burza” – tym razem w samym ser­cu Polski.

W ode­zwie poda­wa­no zasa­dy wal­ki.  Pole­głych, zarów­no Pola­ków, jak i Niem­ców, grze­bać, doku­men­ty prze­cho­wać.  Wszel­kie samo­są­dy są zaka­za­ne.  Prze­śla­dow­cy naro­du pol­skie­go będą uka­ra­ni przez sądy.  Mie­nie władz i oby­wa­te­li nie­miec­kich zabez­pie­czyć pro­to­ko­lar­nie.  To zasa­dy cywi­li­zo­wa­ne­go naro­du.  Wal­czy­my o nie­pod­le­głość, a nie o pra­wo do zemsty.

Kape­lan War­szaw­skie­go Okrę­gu AK, ks. płk Ste­fan Kowal­czyk „Biblia” pisał w

reklama

Ape­lu do żołnierzy:

Obok bro­ni mate­rial­nej musi­my do zwy­cię­stwa osta­tecz­ne­go zmo­bi­li­zo­wać broń ducho­wą.  Bro­nią tą jest jasność moral­na duszy ludz­kiej, głę­bo­ka wia­ra w nad­przy­ro­dzo­ną pomoc Boga, wyso­ki poziom ide­owy wszel­kich poczy­nań powstań­czych (…).  Nie ten jest żoł­nie­rzem Pol­ski, nie ten wal­czy o Jej wol­ność, kto tyl­ko z bro­nią w ręku krwa­wi na szań­cach, ale ten, kto wal­cząc i krwa­wiąc, daje jed­no­cze­śnie Ojczyź­nie swo­jej duszę jasną i czystą.

Powstań­cy wal­czy­li o nie­pod­le­gły byt Pol­ski.  O pra­wo samo­sta­no­wie­nia.  Ocze­ki­wa­li ata­ku sowiec­kie­go na pozy­cje nie­miec­kie i wspól­ne­go wypę­dze­nia Niem­ców – tak jak mie­siąc wcze­śniej w Wil­nie.  Niech nikt nie pyta, jak mogło­by być.  Pytaj­my, jak było, i bądź­my dum­ni, bo jeste­śmy z naro­du, któ­ry nigdy się nie pod­da­je w wal­ce o świę­ta spra­wę.  Pomyśl­my o tym w godzi­nie „W”, gdy zatrzy­ma­my się na chwi­lę, do aktu strze­li­ste­go za nasz naród i za nasze państwo.

Sza­now­ni Pań­stwo, w tym roku minie 76 lat od tra­gicz­ne­go  apo­ka­lip­tycz­ne­go w skut­kach roz­ka­zu, wyda­ne­go przez Komen­dę Głów­ną AK i Rzą­du w Lon­dy­nie z pre­mie­rem S. Miko­łaj­czy­kiem do Akcji Burza i Powsta­nia War­szaw­skie­go. Jest wiel­ką tra­ge­dią że po tylu latach, tkwi­my w kole­inach tej tra­ge­dii naro­do­wej. Jeśli tej lek­cji II woj­ny świa­to­wej nie odro­bi­my, jeste­śmy ska­za­ni na jej powtór­kę. Jeśli doko­na­my ze dwie takie powtór­ki jak Powsta­nie War­szaw­skie, po pro­stu prze­sta­nie­my ist­nieć jako Naród. Doko­na­my samozagłady.

Mar­sza­łek Józef Pił­sud­ski mówił: „Niem­cy nas pobi­ją, ale nie ujarz­mią, nato­miast bol­sze­wi­cy zabio­rą nam duszę”. W cza­sie II woj­ny świa­to­wej nie­miec­kie siły bez­pie­czeń­stwa, nawet się nie zbli­ży­ły do metod i osią­gnięć jakie sto­so­wa­li bol­sze­wi­cy w oku­po­wa­nej Pol­sce. To jest paradoks.

Sza­now­ni Pań­stwo, jeśli ktoś się pofa­ty­gu­je i odpo­wie sobie na kil­ka pytań i doko­na ana­li­zy tam­te­go okre­su w spo­sób racjo­nal­ny i mery­to­rycz­ny, opar­ty na fak­tach histo­rycz­nych, to będzie pierw­szy krok do ana­li­zy tam­te­go tra­gicz­ne­go okresu.

Pyta­nia: czy II RP. zosta­ła naje­cha­na przez dwóch naszych sąsia­dów Rosję sowiec­ką i Niem­cy we IX. 1939r.?

Czy obaj ci śmier­tel­ni wro­go­wie powin­ni być na rów­ni zwalczani?

Dla­cze­go gen. W. Sikor­ski 30.VII.1941 r. w Lon­dy­nie pod­pi­sał Pakt Sikor­ski – Sta­lin i kto go inspi­ro­wał do podpisania?

Kim był Józef Retin­ger i jaką rolę ode­grał w cza­sie II woj­ny świa­to­wej w pol­skiej polityce?

Czy Józef Retin­ger był z gen. W. Sikor­skim w samo­lo­cie 4.VII.1943r. pod­czas kata­stro­fy nad Gibraltarem?

Kto reko­men­do­wał S. Miko­łaj­czy­ka na pre­mie­ra RP. W. Churchillowi?

Rola pre­mie­ra RP. S. Miko­łaj­czy­ka po kata­stro­fie nad Gibraltarem?

Jak sil­na była sowiec­ka agen­tu­ra w Rzą­dzie RP. w Lon­dy­nie i Komen­dzie Głów­nej AK?

Rola sowiec­kiej pro­wo­ka­cji w wywo­ła­niu Akcji Burza i Powsta­nia Warszawskiego?

Jakie ofer­ty pomo­cy bol­sze­wi­cy skła­da­li War­sza­wia­kom i Komen­dzie Głów­nej AK?

Czy były pró­by kapi­tu­la­cji War­sza­wy przed 2.X. 1944r.? Kto je zerwał i dlaczego?

Kto naj­wię­cej zyskał na wybu­chu powsta­nia war­szaw­skie­go, Pola­cy, Niem­cy czy Zwią­zek Radziecki?

Czy Nie­miec­ka pacy­fi­ka­cja War­sza­wia­ków w cza­sie Powsta­nia War­szaw­skie­go ma zna­mio­na ludobójstwa?

Jakie siły w III RP hamu­ją budo­wę Pomni­ka dla OFIAR KL. WARSCHAU ?

Czy kie­dy­kol­wiek docze­ka­my się repe­ra­cji wojen­nych od Niem­ców i Rosjan?

 Sto­wa­rzy­sze­nie Józe­fa Pił­sud­skie­go „Orzeł Srze­lec­ki”  w Kanadzie

 Komen­dant Grze­gorz Waśniewski