- Uwa­żam, że timing tej decy­zji jest wyso­ce nie­for­tun­ny — powie­dział w pro­gra­mie Pol­sa­tu “Gość Wyda­rzeń” mini­ster spra­wie­dli­wo­ści Zbi­gniew Zio­bro o odwo­ła­niu łódz­kie­go kura­to­ra oświa­ty. - To dla nas bar­dzo waż­ne, szcze­gól­nie, kie­dy toczy się woj­na cywi­li­za­cyj­na w Polsce. 

Bar­dzo wie­lu kura­to­rów w Pol­sce będzie się bało podej­mo­wać decy­zje w obro­nie dzie­ci przed ide­olo­gią LGBT — dodał.

Łódz­kie­go kura­to­ra oświa­ty Grze­go­rza Wierz­chow­skie­go zdy­mi­sjo­no­wał mini­ster edu­ka­cji naro­do­wej Dariusz Piont­kow­ski na wnio­sek woje­wo­dy łódz­kie­go Tobia­sza Bocheńskiego.

W czwar­tek w Tele­wi­zji Trwam Grze­gorz Wierz­chow­ski powie­dział m.in.: “Jeste­śmy na eta­pie wiru­sa, ale myślę, że ten wirus LGBT, wirus ide­olo­gii jest znacz­nie groź­niej­szy, bo to jest wirus dehu­ma­ni­za­cji społeczeństwa”.

Woje­wo­da pod­kre­ślił, że w spra­wie LGBT ma podob­ne zda­nie, co kura­tor. — Tak, pod­pi­sał­bym się pod tą wypo­wie­dzią – oświad­czył Bocheń­ski, ale zazna­czył, że o nie za sło­wa w wywia­dzie dla TV Trwam odwo­ła­no kura­to­ra Wierzchowskiego.

 

Soli­dar­na Pol­ska, któ­rej sze­fem jest Zio­bro, zwró­ci­ła się do mini­stra edu­ka­cji o wyja­śnie­nie, czy odwo­ła­nie łódz­kie­go kura­to­ra oświa­ty mia­ło zwią­zek z jego wypo­wie­dzią na temat ide­olo­gii LGBT.

- Są spra­wy zasad­ni­cze. Naszym obo­wiąz­kiem jest być lojal­nym wobec naj­waż­niej­szej rodzi­ny, któ­rą są wybor­cy. Kie­dy czy­ta­ją, że poli­ty­cy lewi­cy mówią o wiel­kim suk­ce­sie odwo­ła­nia kura­to­ra, to jest to rzecz nie­do­bra. Dla­te­go wystą­pi­li­śmy o wyja­śnie­nia — tłu­ma­czył Zio­bro w Pol­sat News.

Według Zio­bry Piont­kow­ski powi­nien prze­wi­dzieć, jakie reak­cje wywo­ła odwo­ła­nie kura­to­ra w cza­sie, kie­dy jego dymi­sji przez wypo­wiedź o LGBT doma­ga­ła się opozycja.