Miesz­kań­cy Mis­sis­sau­gi i Bramp­ton mogą uzy­skać dostęp do swo­jej histo­rii noto­wań kry­mi­nal­nych przez inter­net. Moż­na zło­żyć wnio­sek o nastę­pu­ją­ce rodza­je rapor­tów potrzeb­nych do pod­ję­cia pra­cy lub roz­po­czę­cia wolon­ta­ria­tu i otrzy­mać je bez przy­cho­dze­nia na komi­sa­riat: Cri­mi­nal Record Check, Cri­mi­nal Record and Judi­cial Mat­ters Check oraz Vul­ne­ra­ble Sec­tor Check.

Sys­tem inter­ne­to­wy przyj­mu­je wnio­ski przez całą dobę, we wszyst­kie dni w tygo­dniu. Płat­no­ści przyj­mo­wa­ne się w for­mie elek­tro­nicz­nej, potwier­dze­nie toż­sa­mo­ści rów­nież odby­wa się przez inter­net. Plat­for­ma zosta­ła zapro­jek­to­wa­na przez Rogue Data Cor­po­ra­tion – fir­mę, któ­ra spe­cja­li­zu­je się w bez­piecz­nym prze­pły­wie informacji.

Apli­kan­ci muszą odpo­wie­dzieć na kil­ka pytań bez­pie­czeń­stwa. Czas na udzie­le­nie odpo­wie­dzi jest ograniczony.

Reklama

Oso­by, któ­re nie mogą zło­żyć wnio­sku przez inte­rent, a potrze­bu­ją wycią­gu z histo­rii noto­wań kry­mi­nal­nych, mogą zadzwo­nić pod numer 905–453-2121 (wewnętrz­ny 4338), Poli­ce Search Unit, i umó­wić się na spo­tka­nie w jed­no­st­ce poli­cji. Wnio­ski inter­ne­to­we skła­da się przez stro­nę PeelPolice.ca.