Jak poda­je por­tal kresy.pl na tere­nie miej­sca pol­skiej kaź­ni w Hucie Pie­niac­kiej Ukra­iń­cy pla­nu­ją kolej­ną pro­wo­ka­cję: odsło­nię­cie tabli­cy poświę­co­nej „Ukra­iń­com – ofia­rom AK i NKWD”.

Lud­ność tej  poło­żo­nej w obwo­dzie lwow­skim daw­nej pol­skiej wsi w lutym 1944 roku zosta­ła wymor­do­wa­na przez Ukra­iń­ców z SS Gali­zien i OUN-UPA.

O spra­wie poin­for­mo­wał w śro­dę ukra­iń­ski por­tal Praw­dy­wi Nowy­ny. Jak poda­no, odsło­nię­cie tabli­cy poświę­co­nej „Ukra­iń­com – ofia­rom AK i NKWD” odbę­dzie się w nie­dzie­lę 30 sierp­nia o godzi­nie 15. cza­su miej­sco­we­go „z ini­cja­ty­wy dzia­ła­czy spo­łecz­nych i naukowców”.

Por­tal poda­je rów­nież, że tabli­ca, któ­ra ma zostać odsło­nię­ta, „zosta­ła zak­tu­ali­zo­wa­na w świe­tle nowych badań histo­ry­ków” o 34 nazwi­ska osób z data­mi ich śmierci.

W Hucie Pie­niac­kiej są już dwa ukra­iń­skie „upa­mięt­nie­nia”, któ­re mają być prze­ciw­wa­gą dla pomni­ka zamor­do­wa­nych Pola­ków. Jed­no z nich to „tabli­ca infor­ma­cyj­na” twier­dzą­ca m.in., że w cza­sie woj­ny w Hucie Pie­niac­kiej dzia­ła­ła „pol­ska bojów­ka, któ­rej człon­ko­wie doko­ny­wa­li ata­ków na Ukra­iń­ców”, a pacy­fi­ka­cji wsi doko­na­li „nie­miec­cy naziści”.

W 2019 roku amba­sa­da RP w Kijo­wie prze­ka­za­ła do MSZ Ukra­iny notę pro­te­sta­cyj­ną w spra­wie tej tablicy.

Dru­gie upa­mięt­nie­nie to sto­ją­cy w pobli­żu daw­nej wsi krzyż poświę­co­ny kil­ku Ukra­iń­com, któ­rzy mie­li ponieść śmierć z rąk pol­skie­go podziemia.

W 1944 r. w Hucie Pie­niac­kiej funk­cjo­no­wa­ła pol­ska samo­obro­na, któ­ra 23 lute­go wda­ła się w wal­kę z ukra­iń­ski­mi eses­ma­na­mi. Z tego powo­du 28 lute­go wieś sta­ła się celem akcji pacy­fi­ka­cyj­nej poli­cyj­ne­go bata­lio­nu SS Gali­zien zło­żo­ne­go z Ukra­iń­ców oraz lokal­ne­go oddzia­łu UPA. W ata­ku uczest­ni­czy­li tak­że ukra­iń­scy cywi­le. W cza­sie pacy­fi­ka­cji doszło do bestial­skich mor­dów, tak­że na kobie­tach i dzie­ciach. Z tysią­ca miesz­kań­ców i znacz­nej licz­by ucie­ki­nie­rów z wołyń­skich miej­sco­wo­ści ata­ko­wa­nych przez UPA prze­ży­ły tyl­ko 162 osoby.

za Kresy.pl