Poli­cja roz­pę­dzi­ła prze­ciw­ni­ków homo­pa­ra­dy w Białymstoku

Idą­cych zwo­len­ni­ków ide­olo­gii LGBT “ochra­niał” śmi­gło­wiec Stra­ży Granicznej

Reklama