Pre­mier Justin Tru­de­au zapo­wia­da, że ​​ w prze­mó­wie­niu tro­no­wym, któ­re ma zostać wygło­szo­ne pod koniec tego mie­sią­ca jego rząd ujaw­ni „ambit­ny pro­gram ochro­ny śro­do­wi­ska naturalnego”.

“Tra­ge­dia COVID może być dla nas szan­są na zro­bie­nie rze­czy wielkich”.

„Wie­my, że świat zmie­rza w kie­run­ku więk­szej efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Wie­my, że świat zmie­rza w kie­run­ku niż­szej emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Wie­my, że świat zmie­rza w kie­run­ku więk­szej ilo­ści ener­gii odna­wial­nej ”- powie­dział szef rządu.

Wcze­śniej tego dnia pre­mier spo­tkał się onli­ne z lide­ra­mi biz­ne­su w Kolum­bii Bry­tyj­skiej, sku­pia­jąc się na wysił­kach zwią­za­nych z odbu­do­wą gospo­dar­czą poprzez inwe­sty­cje w zie­lo­ne tech­no­lo­gie w ramach wal­ki z kon­se­kwen­cja­mi  pandemii.

Tru­de­au zapo­wie­dział, że “zie­lo­ne oży­wie­nie” doty­czy „dłu­go­ter­mi­no­wej napra­wy” i że Kana­da musi być „lide­rem” w przej­ściu na ener­gię odna­wial­ną i prze­zwy­cię­ża­nie kry­zy­su kli­ma­tycz­ne­go. Trze­ba obec­nie wyko­rzy­stać oka­zję, któ­rą stwo­rzył COVID-19.

„Mamy szan­sę stać się bar­dziej przy­ja­zny­mi śro­do­wi­sku; mamy szan­sę być bar­dziej spra­wie­dli­wy­mi, aby zmniej­szyć barie­ry udzia­łu kobiet (i) rdzen­nych miesz­kań­ców w gru­pie pra­cow­ni­ków”- powiedział.

“Zie­lo­na agen­da” zosta­nie przed­sta­wio­na Par­la­men­to­wi pod koniec tego miesiąca.

„A posło­wie będą mogli zde­cy­do­wać, ponie­waż jeste­śmy w mniej­szo­ści, czy ten rząd ma popar­cie, aby ją zre­ali­zo­wać w któ­rej, szcze­rze mówiąc, nikt rok temu pod­czas kam­pa­nii wybor­czej nie przed­sta­wiał  ponie­waż wów­czas nie wie­dzie­li­śmy o COVID, — dodał pre­mier Tru­de­au, dzi­siaj jest  zupeł­nie inna sytuacja”.

 

Tym­cza­sem nowo wybra­ny przy­wód­ca kon­ser­wa­ty­stów Erin O’To­ole powie­dział, że ​​dopro­wa­dze­nie do jesien­nych wybo­rów „nie jest jego prio­ry­te­tem” i że będzie bar­dziej skon­cen­tro­wa­ny na upew­nie­niu się, że nowa pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa jest „rozu­mia­na z punk­tu widze­nia zdro­wia”, two­rze­niu miejsc pra­cy i rato­wa­nia drob­nej przed­się­bior­czo­ści po znie­sie­niu doraź­nych fede­ral­nych pro­gra­mów pomocowych.