Uni­kaj cało­wa­nia i roz­waż zało­że­nie maski pod­czas upra­wia­nia sek­su, aby uchro­nić się przed zła­pa­niem koro­na­wi­ru­sa, zale­ci­ła w śro­dę  dr Dr The­re­sa Tam, głów­ny lekarz  Kana­dy, doda­jąc, że w cza­sach pan­de­mii mastur­ba­cja w poje­dyn­kę wciąż pozo­sta­je  opcją sek­su­al­ną obar­czo­ną naj­mniej­szym ryzykiem.

Dr The­re­sa Tam zapew­ni­ła że ist­nie­je nie­wiel­ka szan­sa na zła­pa­nie COVID-19 z nasie­nia lub wydzie­li­ny z pochwy, ale aktyw­ność sek­su­al­na z nowy­mi part­ne­ra­mi zwięk­sza ryzy­ko zara­że­nia się wiru­sem, szcze­gól­nie w przy­pad­ku bli­skie­go kon­tak­tu, takie­go jak całowanie.

Pomiń cało­wa­nie, uni­kaj bli­sko­ści twa­rzą w twarz, załóż maskę zakry­wa­ją­cą usta i nos oraz obser­wuj sie­bie i swo­je­go part­ne­ra pod kątem obja­wów przed jaką­kol­wiek aktyw­no­ścią sek­su­al­ną dora­dza dr Tam.

reklama

Zdro­wie sek­su­al­ne jest waż­ną czę­ścią ogól­ne­go sta­nu zdro­wia, doda­je Tam, a podej­mu­jąc środ­ki ostroż­no­ści, „Kana­dyj­czy­cy mogą zna­leźć spo­so­by na to by cie­szyć się fizycz­ną intym­no­ścią, jed­no­cze­śnie chro­niąc postęp, jaki wszy­scy osią­gnę­li­śmy w zakre­sie wal­ki z  COVID-19”.

 

Podob­ne rady poja­wia­ły się już w Kana­dzie wcze­śniej, o czym dono­si­li­śmy w czerwcu:

Seks w cza­sach pan­de­mii: w maskach, bez cało­wa­nia, przy uży­ciu zdal­nie ste­ro­wa­nych zabawek