Poli­cja pro­wa­dzi inten­syw­ne śledz­two w spra­wie poża­ru New West­min­ster Pier

Ogrom­ny pożar stra­wił 13 wrze­śnia 2020 roku West­min­ster Pier Park w New West­min­ster, w Kolum­bii Bry­tyj­skiej. Bur­mistrz mia­sta powie­dział, że sta­re, zabyt­ko­we nabrze­że cenio­ny przez miesz­kań­ców i lubia­ne przez tury­stów, zosta­ło praw­do­po­dob­nie cał­ko­wi­cie zniszczone.

Funk­cjo­na­riu­sze stra­ży pożar­nej powie­dzie­li, że pło­mień przedarł się do sto­sów kre­ozo­tu i może palić się przez wie­le dni.

Park, został otwar­ty w 2012 roku po grun­tow­nej prze­bu­do­wie, jest wypeł­nio­ny traw­ni­ka­mi i ogro­da­mi, drze­wa­mi, sto­ła­mi pik­ni­ko­wy­mi, kor­ta­mi, sztu­ką publicz­ną i pla­ca­mi zabaw. Jest to cenio­ne cen­trum spo­łecz­no­ści i naj­po­pu­lar­niej­sze miej­sce tury­stycz­ne przez cały rok, z 600-metro­wą pro­me­na­dą nad­brzeż­ną jako głów­ną atrakcją.


W par­ku znaj­du­ją się dwie głów­ne czę­ści: zupeł­nie nowa i sta­re drew­nia­ne molo. Nowy obszar pozo­stał nie­na­ru­szo­ny, ale sta­ra część, ze zna­ną publicz­ną insta­la­cją arty­stycz­ną „Wow West­min­ster”, zosta­ła zniszczona.

Poma­rań­czo­wy blask pło­mie­ni był widocz­ny zza rze­ki Fra­ser w Sur­rey, BC

Każ­dy, kto ma infor­ma­cje o poża­rze, jest pro­szo­ny o skon­tak­to­wa­nie się z śled­czy­mi pod nume­rem 604–525-5411.