Ktoś nam chce zro­bić rewo­lu­cję koło domu

Rzą­dzą­cy nami ary­wi­ści usi­łu­ją wyko­rzy­stać kry­zys spo­wo­do­wa­ny przez zamknię­cie gospo­dar­ki w celu prze­for­ma­to­wa­nia życia spo­łecz­ne­go i pro­ce­sów eko­no­micz­nych — komen­tu­je Andrzej Kumor zwra­ca­jąc uwa­gę na prze­mó­wie­nia pre­mie­ra Kana­dy Justi­na Tru­de­au oraz Mowę od Tronu

Prze­mó­wie­nie Justi­na Tru­de­au na forum ONZ
https://youtu.be/XnG8ytPKqEk

Mowa Tro­no­wa
https://youtu.be/9K_5t0yjmHs

REKLAMA