Anty­chłop­skie sza­leń­stwo PiS

Dla­cze­go par­tia rzą­dzą­ca for­su­je usta­wę, któ­re pozba­wia pol­skich chło­pów moż­li­wo­ści tra­dy­cyj­ne­go ubo­ju?! Dla­cze­go par­tia rzą­dzą­ca jed­nym pocią­gnię­ciem zdra­dza elek­to­rat, dzię­ki któ­re­mu doszła do wła­dzy, a jej kan­dy­dat ponow­nie objął sta­no­wi­sko Pre­zy­den­ta RP? Jak to moż­na wytłumaczyć?!