To pyta­nie zada­je­my klien­tom pol­skich skle­pów na Pla­zie “Wisła”. Świę­to Dzięk­czy­nie­nia obcho­dzo­ne jest w Kana­dzie wie­le tygo­dni wcze­śniej niż w USA. Wie­le pol­skich rodzin emi­gra­cyj­nych obcho­dzi je ze wzglę­du na dzięk­czyn­ny cha­rak­ter — podzię­ko­wa­nie za zbio­ry i otrzy­ma­ne łaski. Świę­to Dzięk­czy­nie­nia jest świę­tem usta­wo­wym w więk­szo­ści Kana­dy, za wyjąt­kiem pro­win­cji atlan­tyc­kich, gdzie jest to świę­to opcjo­nal­ne. W 1957 r. Par­la­ment usta­lił Świę­to Dzięk­czy­nie­nia jako dru­gi ponie­dzia­łek października.