Nie­za­leż­ny poseł do legi­sla­tu­ry Onta­rio  alar­mu­je o pla­nie rzą­du Tru­de­au­bu­do­wy fede­ral­nych “obiek­tów do izo­la­cji ludzi”.

Ran­dy Hil­lier, MPP z okrę­gu  Lanark, Fron­te­nac i King­ston, wyra­ził zanie­po­ko­je­nie „fede­ral­ny­mi miej­sca­mi kwa­ran­tan­ny / izo­la­cji” zada­jąc pyta­nia pod­czas inter­pe­la­cji posel­skich pod koniec tygodnia.

Zapy­tał rząd Onta­rio  „ile z tych obo­zów zosta­nie zbu­do­wa­nych i ilu ludzi spo­dzie­wa się rząd w nich umie­ścić”. Wska­zał, że doku­men­ta­cja Fede­ral­nych miejsc kwa­ran­tan­ny / izo­la­cji nie ogra­ni­cza wyko­rzy­sta­nia tych miejsc jedy­nie do kwa­ran­tan­ny z uwa­gi na COVID-19.

Reklama

„Zatem  rząd pro­win­cji musi być świa­do­my  pla­nów ewen­tu­al­ne­go zatrzy­ma­nia i izo­la­cji oby­wa­te­li  nasze­go kra­ju i naszej pro­win­cji, a zatem pytam, gdzie zosta­ną zbu­do­wa­ne te obo­zy, ile osób będzie w nich prze­trzy­my­wa­nych i z jakich powo­dów ludzie mogą się w nich zna­leźć i chciał­bym, aby Pre­mier zapew­nił miesz­kań­ców Onta­rio… ”- mówił Hil­lier, któ­re­mu  zanim skoń­czył wyłą­czo­no mikrofon.

W e‑mailu wysła­nym w okrę­gu Hil­lier wyra­ził wię­cej obaw.

„Budo­wa obo­zów izo­la­cyj­nych / kwa­ran­tan­ny w Kana­dzie budzi nie­po­kój i rząd pro­win­cji musi o tym wie­dzieć,  dla­cze­go więc nie poin­for­mu­ją o tym miesz­kań­ców Ontario?”

Resort zamó­wień publicz­nych Kana­dy (GoC)  zwra­ca się obec­nie do dostaw­ców usług bran­żo­wych o opi­nie i infor­ma­cje doty­czą­ce budo­wy dodat­ko­wych „fede­ral­nych miejsc kwa­ran­tan­ny / izo­la­cji”, któ­re po zbu­do­wa­niu mogły­by zostać wyko­rzy­sta­ne do „innych celów” .

Datę zamknię­cia ofert  okre­ślo­no na 19 października.

Według Public Works and Govern­ment Servi­ces Cana­da obec­nie ist­nie­ją­ce obiek­ty „są wyko­rzy­sty­wa­ne do speł­nia­nia wyma­gań kwa­ran­tan­ny dla mię­dzy­na­ro­do­wych podróż­nych, któ­rzy nie mają odpo­wied­nie­go miej­sca do izolacji”.

PHAC zarzą­dza obec­nie łącz­nie 11 miej­sca­mi w całym kra­ju, któ­re są ozna­czo­ne jako „desy­gno­wa­ne miej­sca kwa­ran­tan­ny (DQS)” któ­re mają w zało­że­niu obsłu­żyć do 1600 osób.”

Są one zlo­ka­li­zo­wa­ne w Cal­ga­ry, Van­co­uver, Kelow­na, Win­ni­peg, Regi­na, Toron­to, Mont­re­al, Hali­fax, Fre­de­ric­ton, St. Joh­n’s (Nowa Fun­dlan­dia) i Whitehorse.

Witry­na inter­ne­to­wa zamó­wień rzą­do­wych GoC Buyandsell.gc.ca zawie­ra rów­nież listę zapy­tań ofer­to­wych  mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej (DND) obej­mu­ją­cą środ­ki ontro­li zamie­szek — „gaz łzawiący”.

Zapy­ta­nie ofer­to­we „Gaz łza­wią­cy” wymie­nia łącz­nie 36 000 kani­strów zapo­trze­bo­wa­nych  przez DND, któ­re zle­ce­nio­bior­ca ma dostar­czyć do maga­zy­nu amu­ni­cji kana­dyj­skich sił zbroj­nych (CFAD) w Dun­durn, Saskat­che­wan, do 31 mar­ca 2021 r.

W ostat­nich mie­sią­cach w Kana­dzie, a tak­że w Sta­nach Zjed­no­czo­nych uży­wa­no gazu łza­wią­ce­go, aby roz­pro­szyć protestujących.

 

za life­si­te news.