Bil­l­bo­ard przed­sta­wia­ją­cy dwóch agen­tów nie­ru­cho­mo­ści wymie­rza­ją­cych cio­sy kara­te napi­so­wi “COVID”, któ­ry poja­wił się w Eto­bi­co­ke, został usu­nię­ty po tym, jak poja­wi­ły się skar­gi, że jest pozba­wio­ny dobre­go sma­ku, wraż­li­wo­ści spo­łecz­nej i rasistowski.

Pla­kat Re/Max był umiesz­czo­ny w oko­li­cy skrzy­żo­wa­nia Roy­al York Boule­vard i Lake Sho­re Boule­vard. Zauwa­zył go Tre­vor Lui, kucharz i zało­ży­ciel agen­cji talen­tów Quell nasta­wio­nej na róż­no­rod­ność w sek­to­rze gastro­no­micz­nym i hote­lar­skim. Lui mówi, że naj­bar­dziej go ubo­dła tępa nie­wraż­li­wość osób, któ­re przy­go­to­wa­ły pla­kat. Jego zda­niem na takie rekla­my nie ma miej­sca. “Jest tyle spo­so­bów, żeby prze­ka­zać to samo zacho­wu­jąc dobry smak i wła­ści­wy ton”.

Na pla­ka­cie przed­sta­wie­ni są dwaj męż­czyź­ni w pozach kara­te, któ­rzy nie mają pocho­dze­nia azja­tyc­kie­go. Mię­dzy nimi wid­nie­je prze­kre­ślo­ny napis COVID i hasło “real esta­te nin­jas at your servi­ce”. Lui zauwa­ża jesz­cze, że twór­cy pla­ka­tu spe­cjal­nie jesz­cze wybra­li czcion­kę sty­li­zo­wa­ną na azja­tyc­ką. Całość poka­zu­je, że byli zupeł­nie nie­wraż­li­wi na rasi­stow­skie pod­tek­sty. Lui pod­su­mo­wu­je, że nie tyl­ko pro­jek­tan­ci się nie zre­flek­to­wa­li — rekla­mę prze­pu­ści­li pra­cow­ni­cy Re/Maxu, foto­graf i wła­ści­ciel billboardu.

reklama

Pla­kat był komen­to­wa­ny w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, gdzie okre­śla­no go jako “obraź­li­wy” i “okrop­ny” przy­kład “zwy­kłe­go rasizmu”.

Re/Max Inte­gra twier­dzi, że nie wie­dzia­ło o pla­ka­cie, zanim ten się nie poja­wił w prze­strze­ni publicz­nej. Nie jest zgod­ny z prze­ko­na­nia­mi fir­my na temat rów­no­ści i inkluzywności.

Micha­el Maje­ski, jeden z agen­tów widocz­nych na pla­ka­cie, mówi, że był zasko­czo­ny komen­ta­rza­mi, ale jak je czy­ta, to przy­zna­je, że ich auto­rzy mają rację. Prze­pro­sił za nie­wraż­li­wość pla­ka­tu wszyst­kich, któ­rzy poczu­li się zlek­ce­wa­że­ni. Dodał, że “uczy się oduczać korzy­sta­nia z przy­wi­le­jów rasy bia­łej, by móc jak naj­le­piej wspie­rać róż­no­rod­ne społeczeństwo”.