Rząd Onta­rio radzi, by w regio­nach, w któ­rych jest naj­wię­cej zacho­ro­wań na COVID-19, dzie­ci w tym roku nie cho­dzi­ły po domach na Hal­lo­we­en. Głów­ny urzęd­nik medycz­ny pro­win­cji, dr David Wil­liams, radzi, by w regio­nie Otta­wy, Toron­to, Peel i York roz­wa­żyć inne spo­so­by obcho­dze­nia święta.

Poza regio­na­mi, w któ­rych przy­wró­co­no restryk­cje z eta­pu 2, „trick-or-tre­ating” jest dozwo­lo­ne pod nastę­pu­ją­cy­mi warunkami:

  • moż­na wycho­dzić tyl­ko z oso­ba­mi nale­żą­cy­mi do tego same­go gospo­dar­stwa domo­we­go i pro­sić o sło­dy­cze tyl­ko na dworze. 
  • Zarów­no oso­by pro­szą­ce o sło­dy­cze, jak i te, któ­re będą je poda­wać, muszą mieć zasło­nię­te usta i nos. 
  • Maska będą­ca czę­ścią kostiu­mu na hal­lo­we­en nie jest uzna­wa­na za sub­sty­tut maskecz­ki i nie zale­ca się zakła­da­nia masek na masecz­ki, jako że może to znacz­nie utrud­niać oddychanie.
  • Nie nale­ży się gro­ma­dzić przed drzwia­mi, tyl­ko usta­wiać się w kolej­ce z zacho­wa­nie dwóch metrów odległości. 
  • Nale­ży uni­kać doty­ka­nia czegokolwiek.
  • Po wrę­cze­niu lub ode­bra­niu sło­dy­czy zale­ca się umy­cie rąk lub zde­zyn­fe­ko­wa­nie ich pły­nem do dezynfekcji.
  • Rząd radzi, by nie wysta­wiać sło­dy­czy w koszy­ku, by dzie­ci mogły je sobie same brać. 
  • Zale­ca­na for­ma prze­ka­zy­wa­nia cukier­ków to chwy­ta­nie ich za pomo­cą szczy­piec lub innych podob­nych narzędzi.

Dr Andrew Mor­ris, pro­fe­sor medy­cy­ny z Uni­ver­si­ty of Toron­to, nie jest zachwy­co­ny pro­win­cyj­ny­mi reko­men­da­cja­mi. Zasta­na­wiał się na twit­te­rze, dla­cze­go dzie­ci mogą cho­dzić do szkół, jeść posił­ki na zewnątrz bez mase­czek, a zaka­zu­je się im cho­dze­nia po domach na halloween.

W ponie­dzia­łek pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej pre­mier Doug Ford stwier­dził, że podej­mo­wa­ne środ­ki ostroż­no­ści są koniecz­ne, by ochro­nić świę­ta Boże­go Narodzenia.
W ponie­dzia­łek w Onta­rio potwier­dzo­no 704 przy­pad­ki COVID-19, z cze­go 244 w Toron­to, 168 w Peel, 103 w regio­nie York i 51 w Ottawie.