Queen’s Uni­ver­si­ty w King­ston zapo­wia­da, że zmie­ni patro­na budyn­ku, w któ­rym mie­ści się wydział pra­wa. Obec­nie budyn­ko­wi patro­nu­je Sir John A. Mac­do­nald. Mac­do­nald miesz­kał i pra­co­wał w King­ston, repre­zen­to­wał też ten rejon w par­la­men­cie. Ode­grał też głów­ną rolę w two­rze­niu sys­te­mu szkół rezydenckich.

Z komu­ni­ka­tu pra­so­we­go wyda­ne­go przez wła­dze uni­wer­sy­te­tu wyni­ka, że rada uczel­ni pod­ję­ła decy­zję w ponie­dzia­łek na pod­sta­wie reko­men­da­cji sfor­mu­ło­wa­nych przez dzie­ka­na wydzia­łu pra­wa i rapor­tu spe­cjal­nej komi­sji powo­ła­nej w celu zba­da­nia spra­wy. Uni­wer­sy­tet przez dwa mie­sią­ce pro­wa­dził kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne, w któ­rych wzię­ło udział ponad 3000 osób.

„Decy­zja jest podyk­to­wa­na obec­ną misją aka­de­mic­ką uczel­ni oraz dąże­niem do krze­wie­nia takich war­to­ści jak rów­ność, róż­no­rod­ność i inklu­zyw­ność, tak by wszy­scy stu­den­ci i pra­cow­ni­cy czu­li się mile widzia­ni w śro­do­wi­sku uni­wer­sy­tec­kim. Ponad­to chce­my wal­czyć z rasi­zmem sys­te­mo­wym”, napi­sał wice­kanc­lerz Patrick Deane.

Dzie­kan wydzia­łu pra­wa Mark Wal­ters powie­dział, że Mac­do­nald powi­nien być uho­no­ro­wa­ny za swo­ją rolę w two­rze­niu Kana­dy, nie nale­ży jed­nak przy tym igno­ro­wać tego, co zro­bił lud­no­ści rdzen­nej i mniej­szo­ściom raso­wym. Pod­czas prze­pro­wa­dzo­nych kon­sul­ta­cji moż­na było zauwa­żyć, że postać Mac­do­nal­da budzi mie­sza­ne uczu­cia i nie współ­gra z war­to­ścia­mi pro­mo­wa­ny­mi przez wydział prawa.

W naj­bliż­szych mie­sią­cach uczel­nia prze­pro­wa­dzi osob­ny pro­ces wybo­ru patro­na budyn­ku miesz­czą­ce­go wydział prawa.