Jak co roku Pola­cy wła­ści­wie zapo­mnie­li o rocz­ni­cy Powsta­nia Stycz­nio­we­go. Na ser­wi­sie Pol­skiej Agen­cji Pra­so­wej zna­la­złem tyl­ko infor­ma­cję o zło­że­niu kwia­tów przez pre­zy­den­ta Pol­ski na kwa­te­rze powstań­ców na war­szaw­skich Powąz­kach Wojskowych.

O pol­skich boha­te­rach zapo­mnia­ły jak co roku licz­ne orga­ni­za­cje aspi­ru­ją­ce do mia­na patrio­tycz­nych – i nie ma co tego zwa­lać na pan­de­mie, bo tak jest co roku w wypad­ku tej i wie­lu innych rocznic.

Z ini­cja­ty­wy war­szaw­skie­go akty­wi­sty Damia­na Bień­ko (pro­wa­dzą­ce­go pro­fil Nacjo­na­lizm na Face­bo­oku) kil­ka osób (ze skraj­nych wobec sie­bie stron nie­for­mal­nej sce­ny poli­tycz­nej) zapa­li­ło zni­cze w miej­scach zwią­za­nych z Powsta­niem Stycz­nio­wym w War­sza­wie. Był to taki wyją­tek potwier­dza­ją­cy regu­łę bra­ku zain­te­re­so­wa­nia histo­rią Pol­ski we współ­cze­snej Polsce.

reklama

Zni­cze zapło­nę­ły w Par­ku im. Romu­al­da Trau­gut­ta, przy krzy­żu w miej­scu, gdzie Rosja­nie zamor­do­wa­li Romu­al­da Trau­gut­ta, Rafa­ła Kra­jew­skie­go, Józe­fa Toczy­skie­go, Roma­na Żuliń­skie­go i Jana Jezio­rań­skie­go 5 sierp­nia 1864. W miej­scu tym był tyl­ko wie­niec od władz stolicy.

Odda­no hołd pomor­do­wa­nym pol­skim patrio­tom, zapa­la­jąc zni­cze w Bra­mie Stra­ceń Cyta­de­li War­szaw­ski – zbu­do­wa­nej w latach 1832–1834 przez Rosjan twier­dzy, któ­ra mia­ła słu­żyć zabor­cy do pacy­fi­ka­cji War­sza­wy w razie kolej­ne­go powstania.

Oso­by odda­ją­ce hołd boha­te­rom zapa­li­ły też zni­cze na gro­bach powstań­ców w ich kwa­te­rze na cmen­ta­rzu woj­sko­wym na Powązkach.

Powsta­nie Stycz­nio­we Wybu­chło w 1863 roku. Jego celem było wyzwo­le­nie ziem pol­skich spod oku­pa­cji Rosji. Trwa­ło 16 mie­się­cy. Przez sze­re­gi powstań­ców prze­szło 100.000 osób. Powstań­cy sto­czy­li 1228 poty­czek z armią rosyj­ską. Powsta­nie pacy­fi­ko­wa­ło 342.000 rosyj­skich żoł­nie­rzy (50% wszyst­kich sił mili­tar­nych w ówcze­snej Euro­pie). Rosja­nie stra­ci­li 4500 żoł­nie­rzy (3343 w Kró­le­stwie Pol­skim). W Powsta­niu zgi­nę­ło 30.000 Powstań­ców, 12.000 pol­skich patrio­tów Rosja­nie wysła­li na kator­gę, 40.000 powstań­ców i osób oskar­żo­nych o wspie­ra­nie Powsta­nia zesła­no na Sybir i na Kau­kaz, 10.000 powstań­ców wyemi­gro­wa­ło. Rosja­nie skon­fi­sko­wa­li 1780 mająt­ków (z tego 1600 w Kró­le­stwie Pol­skim). Mająt­ki te wła­ści­wie za dar­mo zosta­ły prze­ka­za­ne w ręce Rosjan [i kola­bo­ru­ją­cych z Rosja­na­mi Żydów]

 

Repre­sje po Powsta­niu Styczniowym

1863

Jan Boda­kow­ski