Pro­ku­ra­tu­ra zba­da czy Patryk Vega opo­wie­dział praw­dzi­wą historię

Czy przed­sta­wio­na w fil­mie doku­men­tal­nym „Oczy Dia­bła”, w reży­se­rii Patry­ka Vegi, histo­ria han­dlu dzie­ci wyda­rzy­ła się napraw­dę? To chce zba­dać Pań­stwo­wa Komi­sja ds. Pedo­fi­lii, któ­ra zwró­ci­ła się w tej spra­wie do Pro­ku­ra­to­ra Krajowego.
Film jest udo­stęp­nio­ny za dar­mo na YouTu­be przez reżysera

W swo­im naj­now­szym fil­mie Vega poka­zu­je pro­ce­der han­dlu dzie­ci, któ­re według reży­se­ra mają być sprze­da­wa­ne na orga­ny lub do domów publicznych.

Teraz histo­rią opo­wie­dzia­ną w doku­men­cie reży­se­ra ma się zająć prokuratura.

reklama

„Pań­stwo­wa Komi­sja ds. Pedo­fi­lii zwró­ci­ła się do Pro­ku­ra­tu­ra Kra­jo­we­go z proś­bą o udzie­le­nie infor­ma­cji, czy pro­wa­dzo­ne są czyn­no­ści mają­ce na celu wyja­śnie­nie przed­sta­wio­nych w wyżej przy­wo­ła­nej pro­duk­cji oko­licz­no­ści, któ­re wska­zu­ją na moż­li­wość popeł­nie­nia sze­re­gu prze­stępstw – w tym nad­użyć sek­su­al­nych wobec mało­let­nich poni­żej lat 15” – czy­ta­my w komu­ni­ka­cie opu­bli­ko­wa­nym przez komisję.

PRODUCER OF “HUNGER GAMES” (JOHN PAUL RICE) TALKS ABOUT HOLLYWOOD PEDOPHILES:

https://www.bitchute.com/video/6ihS07WSLD2Z/