Wyglą­da na to, że jeden z pro­gra­mów pilo­ta­żo­wych Alber­ty zwró­cił uwa­gę pre­mie­ra Douga Forda.

We wto­rek, Ford powie­dział, że aktyw­nie poszu­ku­je nowych, inno­wa­cyj­nych spo­so­bów  lecze­nia COVID-19 w Onta­rio, wska­zu­jąc na to, co Cal­ga­ry ma zamiar wpro­wa­dzić na swo­ich głów­nych lot­ni­skach. „Zawsze lubię roz­glą­dać się po świe­cie i czer­pać naj­lep­sze pomy­sły z każ­de­go miej­sca” — powie­dział Ford.

- Mówi­łem to od same­go począt­ku, jeśli ludzie chcą skró­cić czas ocze­ki­wa­nia na izo­la­cję. Jeśli to [testy na lot­ni­sku] zadzia­ła, zaadop­tuj­my to tutaj, w Toron­to ”- dodał premier.

reklama

Pre­mier Jason Ken­ney ogło­sił w zeszłym tygo­dniu pro­gram pilo­ta­żo­wy dla Alber­ty, ponie­waż podróż­ni wjeż­dża­ją­cy do Kana­dy dro­gą lądo­wą lub powietrz­ną będą mie­li moż­li­wość pod­da­nia się testo­wi na obec­ność COVID-19 na granicy.

Nowe testy pozwo­lą na skró­ce­nie cza­su izo­la­cji do oko­ło dwóch dni, jeśli podróż­ni uzy­ska­ją nega­tyw­ny wynik na obec­ność COVID-19 i zde­cy­du­ją się na kolej­ny test za sześć lub sie­dem dni po przylocie.

Pro­gram pilo­ta­żo­wy roz­pocz­nie się w Cal­ga­ry 2 listopada.