Rząd Douga For­da ogło­sił we wto­rek  że zain­we­sto­wał 116,5 milio­na dola­rów aby zwięk­szyć pojem­ność szpi­ta­li o 760 łóżek w 32 szpi­ta­lach w prowincji.

„Nasz rząd zobo­wią­zał się zakoń­czyć opie­kę zdro­wot­ną na kory­ta­rzach, skró­cić czas ocze­ki­wa­nia w szpi­ta­lu i stwo­rzyć lep­szy, lepiej zin­te­gro­wa­ny sys­tem opie­ki zdro­wot­nej, któ­ry sta­wia pacjen­tów i ich rodzi­ny na pierw­szym miej­scu” — powie­dział we wto­rek Pre­mier Doug Ford.

„Robi­my dziś kolej­ny krok, aby dotrzy­mać tej obiet­ni­cy, doda­jąc set­ki kolej­nych łóżek szpi­tal­nych w całej pro­win­cji. To nie tyl­ko zapew­ni, że będzie­my goto­wi na wszel­kie nagłe przy­pad­ki COVID-19, ale zapew­ni­my pacjen­tom opie­kę bli­sko domu , któ­rej potrze­bu­ją i na któ­rą zasługują ”.

„Waż­ne jest  aby szpi­ta­le maia­ły dodat­ko­we moż­li­wo­ści dla  pacjen­tów z COVID-19” — powie­dzia­ła mini­ster zdro­wia Elliott.

„Oprócz two­rze­nia łóżek, aby pomóc tym szpi­ta­lom, zwięk­sza­my rów­nież nasze zaso­by w wie­lu dziedzinach ”.